မာမီပိုကိုဆိုသည္မွာ

မာမီပိုကိုဆိုသည္မွာမာမီပိုကိုဆိုသည္မွာ

MamyPoko Statements

Logo MamyPoko

ရင္ေသြးေလး မ်ား၏ ၾကီးျပင္းလာမႈအား ဆုေတာင္းျခင္း၊ အျပံဳးႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ မ်က္ႏွာ အတြက္ ေက်းဇူးတင္မႈ

ေန႔တိုင္း တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြား ေနသည့္ ကေလးငယ္၏ ပုံစံသည္ မိခင္ရဲ႕အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး အရာ ျဖစ္၏။ မာမီပိုကိုသည္ကေလး၏ ၾကီးထြားမႈကို ေမွ်ာ္လင့္သည့္ မိခင္၏ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ကိုပုံေဖာ္ျပီး ျမင့္မားေသာ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ကေလးအား ေန႔စဥ္အျပဳံးျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ေစာင့္ေရွာက္ မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ပါမည္။