ဆက္သြယ္ရန္

ယူနီခ်န္ ျမန္မာ မွၾကိဳဆုိ ပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ လူအဖြဲ႔ စည္းတြင္ တာဝန္ ရိွေသာ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ လာျခင္းကို အျမဲတမ္း ဂုဏ္ယူ ေနပါသည္။ထူးျခားမႈ ေတြျဖင့္ သင့္တို႔ ဆီသို႔ လွမ္းလာ ပါမည္။

ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ကူညီပါ။သင္တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္မႈ၊ တု႔ံျပန္မႈမ်ား က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ လာဖို႔ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။သင့္တို႔ရဲ႔ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ခ်က္ကို ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ ကုမၸဏီ လိပ္စာ အတိုင္း ေပးပို႔ လိုက္ပါ။