ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

Product Lineup Product Lineup

အေရျပားအတြက္ႏူးညံ့မွဳအရွိဆံုး

MamyPoko Air Fit

၃ႏွစ္ဆက္တိုက္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကမိခင္ေတြရဲ ႔ ေရြး ခ်ယ္မွဳအမ်ားဆံုးနံပါတ္တစ္ဆုရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ အေရျပားအတြက္ႏူးညံ့မွဳအရွိဆံုး ကေလးေသးခံ

Tape type

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
Newborn - 5kg
MamyPoko Air Fit (New Born)

MamyPoko Air Fit (New Born)

ေမြးကင္းစအရြယ္

ေမြးကင္းစ
4 - 8kg
MamyPoko Air Fit (S)

MamyPoko Air Fit (S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္တဲ့အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္တဲ့အရြယ
6 - 11kg
MamyPoko Air Fit (M)

MamyPoko Air Fit (M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္

MamyPoko Extra Dry Skin MamyPoko Pants Extra Dry Skin

Tape type

Pants type

MamyPokoPants Extra Dry Skin

SS / S / M / L / XL / XXXL

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
6kg - 11kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(M)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9kg - 14kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(L)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12kg - 17kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(XL)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 5kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(SS)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(SS)

ေမြးကင္းစအရြယ္

ေမြးကင္းစအရြယ္
4-8kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(S)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
7 - 12kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(M)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(L)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XL)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
15 - 25kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXL)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
18 - 35kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXXL)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPoko Eco Pants Diaper

Pants type

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 8kg
MamyPokoECO Tape Diaper(S)

MamyPokoECO Tape Diaper(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6 - 11kg
MamyPokoECO Tape Diaper(M)

MamyPokoECO Tape Diaper(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPokoECO Tape Diaper(L)

MamyPokoECO Tape Diaper(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPokoECO Tape Diaper(XL)

MamyPokoECO Tape Diaper(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 8kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(S)

MamyPoko ECO Pants Diaper(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6 - 11kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(M)

MamyPoko ECO Pants Diaper(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(L)

MamyPoko ECO Pants Diaper(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(XL)

MamyPoko ECO Pants Diaper(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPokoPants Happy Day&Night

Pants type

MamyPokoPants Happy Day&Night

S / M / L / XL / XXL

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
4 - 8kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(S)

MamyPokoPants Happy Day&Night(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
7 - 12kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(M)

MamyPokoPants Happy Day&Night(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(L)

MamyPokoPants Happy Day&Night(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(XL)

MamyPokoPants Happy Day&Night(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
15 - 25kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(XXL)

MamyPokoPants Happy Day&Night(XXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPoko MyBaby MamyPoko MyBaby Pants

Tape type

NEW

MamyPoko MyBaby

Pants type

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 8kg
MamyPoko My Baby(S)

MamyPoko My Baby(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6 - 11kg
MamyPoko My Baby(M)

MamyPoko My Baby(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPoko My Baby(L)

MamyPoko My Baby(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPoko My Baby(XL)

MamyPoko My Baby(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 6kg
MamyPoko My Baby Pant(S)

MamyPoko My Baby Pant(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
5 - 10kg
MamyPoko My Baby Pant(M)

MamyPoko My Baby Pant(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
8 - 13kg
MamyPoko My Baby Pant(L)

MamyPoko My Baby Pant(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
over 12kg
MamyPoko My Baby Pant(XL)

MamyPoko My Baby Pant(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPoko Baby Wipes

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ