ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

Product Lineup Product Lineup

အေရျပားအတြက္ႏူးညံ့မွဳအရွိဆံုး

MamyPoko Air Fit

၃ႏွစ္ဆက္တိုက္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကမိခင္ေတြရဲ ႔ ေရြး ခ်ယ္မွဳအမ်ားဆံုးနံပါတ္တစ္ဆုရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ အေရျပားအတြက္ႏူးညံ့မွဳအရွိဆံုး ကေလးေသးခံ

Tape type

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
Newborn - 5kg
MamyPoko Air Fit (New Born)

MamyPoko Air Fit (New Born)

ေမြးကင္းစအရြယ္

ေမြးကင္းစ
4 - 8kg
MamyPoko Air Fit (S)

MamyPoko Air Fit (S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္တဲ့အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္တဲ့အရြယ
6 - 11kg
MamyPoko Air Fit (M)

MamyPoko Air Fit (M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္

MamyPoko Extra Dry Skin MamyPoko Pants Extra Dry Skin

Tape type

NEW

MamyPoko Extra Dry Skin

Newborn / S / M / L / XL / XXL

Pants type

MamyPokoPants Extra Dry Skin

SS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
Newborn - 5kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(ေမြးကင္းစ)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(ေမြးကင္းစ)

ေမြးကင္းစအရြယ္

ေမြးကင္းစအရြယ္
3kg - 8kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(S)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6kg - 11kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(M)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9kg - 14kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(L)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12kg - 17kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(XL)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
15kg - 25kg
MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(XXL)

MamyPoko မာမီပိုကို တိပ္ပုံစံ(XXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 5kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(SS)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(SS)

ေမြးကင္းစအရြယ္

ေမြးကင္းစအရြယ္
4-8kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(S)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
7 - 12kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(M)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(L)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XL)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
15 - 25kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXL)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
18 - 35kg
MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXXL)

MamyPoko မာမီပိုကို ေဘာင္းဘီပုံစံ(XXXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPoko Eco Tape Diaper MamyPoko Eco Pants Diaper

Tape type

NEW

MamyPoko Eco Tape Diaper

Pants type

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 8kg
MamyPokoECO Tape Diaper(S)

MamyPokoECO Tape Diaper(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6 - 11kg
MamyPokoECO Tape Diaper(M)

MamyPokoECO Tape Diaper(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPokoECO Tape Diaper(L)

MamyPokoECO Tape Diaper(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPokoECO Tape Diaper(XL)

MamyPokoECO Tape Diaper(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 8kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(S)

MamyPoko ECO Pants Diaper(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6 - 11kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(M)

MamyPoko ECO Pants Diaper(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(L)

MamyPoko ECO Pants Diaper(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPoko ECO Pants Diaper(XL)

MamyPoko ECO Pants Diaper(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPokoPants Happy Day&Night

Pants type

MamyPokoPants Happy Day&Night

S / M / L / XL / XXL

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
4 - 8kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(S)

MamyPokoPants Happy Day&Night(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
7 - 12kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(M)

MamyPokoPants Happy Day&Night(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(L)

MamyPokoPants Happy Day&Night(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(XL)

MamyPokoPants Happy Day&Night(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
15 - 25kg
MamyPokoPants Happy Day&Night(XXL)

MamyPokoPants Happy Day&Night(XXL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPoko MyBaby MamyPoko MyBaby Pants

Tape type

NEW

MamyPoko MyBaby

Pants type

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Tape type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 8kg
MamyPoko My Baby(S)

MamyPoko My Baby(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
6 - 11kg
MamyPoko My Baby(M)

MamyPoko My Baby(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
9 - 14kg
MamyPoko My Baby(L)

MamyPoko My Baby(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
12 - 17kg
MamyPoko My Baby(XL)

MamyPoko My Baby(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

မာမီပိုကို အရြယ္အစားျပဇယား

Pants type

အေလးခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္း ကေလးႀကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္
3 - 6kg
MamyPoko My Baby Pant(S)

MamyPoko My Baby Pant(S)

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္

ေျခလက္လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္အရြယ္
5 - 10kg
MamyPoko My Baby Pant(M)

MamyPoko My Baby Pant(M)

ေလးလက္သြားအရြယ္

ေလးလက္သြားအရြယ္
8 - 13kg
MamyPoko My Baby Pant(L)

MamyPoko My Baby Pant(L)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္
over 12kg
MamyPoko My Baby Pant(XL)

MamyPoko My Baby Pant(XL)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္

MamyPoko Baby Wipes

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ