မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

 • ရင္သား

  ရင္သား

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • အရင္အတိုင္းအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • ႏို႔မထြက္ျခင္း
  • ကြ်မ္းက်င္စြာႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ရင္သားအားႏွိပ္နယ္ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ရင္သားကိုcare လုပ္ျခင္း

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ "ရင္သား" ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကီးလာသည့္ အခ်ိန္၊ ႏို႔မ ထြက္သည့္ အခ်ိ...

  အေသးစိတ္

 • မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာစိတ္က်ေရာဂါ
  • ကေလးျပဳစုရျခင္း၏စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား
  • စိတ္မတည္ၿငိမ္မွဳ
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း

  စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ ျငိမ္မႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတိုင္း ကေလး ေမြးဖြား လာ၍ ေပ်ာ္ရ မ...

  အေသးစိတ္

 • ဗိုက္

  ဗိုက္

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေမြးဖြားၿပီးစ၀မ္းဗိုက္
  • ခႏၶာကိုယ္ပံုသဏၭာန္
  • ၀မ္းဗိုက္
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ခႏၶာကိုယ္ပံုသဏၭာန္
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမွတ္အသားအစင္းေၾကာင္းမ်ား

  ဗိုက္သည္ေသးႏုိင္ပါသလား?ေမြးၿပီးေနာက္ ဗိုက္သည္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ ဂရု စိုက္ၿခင္း ႏွင...

  အေသးစိတ္

 • ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္ေကာင္း လာျခင္း

  ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္ေကာင္း လာျခင္း

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • သားအိမ္
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ေနထိုင္နည္း
  • ဓမၼတာျပန္လည္စတင္ျခင္း
  • ဒဏ္ရာမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ဓမၼတာလာျခင္း
  • မီးဖြားၿပီးေနာက္ေသြးဆင္းျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္နာက်င္မွဳ

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ မိခင္၏ သားအိမ္ႏွင့္ မ်ိဳးဥအိမ္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ ျပဳလုပ္ျခင္...

  အေသးစိတ္

 • ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း

  ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ကေလးေမြးဖြားျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း
  • အရင္အတိုင္းအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • ေလ့က်င့္ျခင္း
  • မိမိကိုယ္ကိုဂရုစိုက္ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ဆီးမ်ားယိုျခင္း
  • ဆီးမ်ားယိုျခင္း

  စိတ္ထစ္ ေနသည့္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဆီးထြက္ က်ၿခင္းကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြ...

  အေသးစိတ္

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ