ပိုကိုခ်န္ဆိုတာဘယ္သူလဲ

ပိုကိုခ်န္ဆိုတာဘယ္သူလဲ

"ဟလို..ကၽြန္ေတာ္က ပိုကိုခ်န္ ျဖစ္ပါတယ္"ပိုကိုခ်န္သည္ ကေလးငယ္ မ်ားရဲ႕ အရင္းႏီွးဆုံး သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ပါသည္။

နာမည္ ပိုကိုခ်န္
အရပ ္ ခေလးငယ္ထက္ ေသးငယ္ ပါသည္။
ေမြးေန႔ ဇြန္လိုင္ ၇ ရက္
"အထူးအရည္အခ်င္း ခေလးငယ္အား ေခ်ာ့ျမႈျခင္း၊ သီခ်င္းဆို ျခင္း၊ တိမ္ထဲ၌ ကခုန္ျခင္း၊ ခေလးငယ္ ၏စိတ္ကို နားလည္ျခင္း၊ တစ္ကမာၻလုံး ကစကားကို ေျပာႏိုင္ျခင္း။

ပိုကိုခ်န္ရဲ ႔ေမြးေန႔အက်ဥ္း

ပိုကိုခ်န္ရဲ ႔ေမြးေန႔အက်ဥ္း