မာမီပိုကို ဝက္ဆိုဒ္အား အသစ္တဖန္ ျပန္လုပ္ျပီးျခင္း!

မာမီပိုကို ဝက္ဆိုဒ္အား အသစ္တဖန္ ျပန္လုပ္ျပီးျခင္း!

19.09.2017

မာမီပိုကို ဝက္ဆိုဒ္အား အသစ္ တဖန္ ျပန္လုပ္ ျပီးပါျပီ!ဒီအ သစ္ထဲ၌ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ မိတ္ဆက္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္း မိတ္ ဆက္မႈ အျပင္ ကေလးျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈ အသိပညာ အစရိွ သျဖင့္ မအားလပ္ေသာ မိခင္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာမီပုိကို ဝက္ဆိုဒ္အား ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ ဖိတ္ေခၚ ပါ၏

Share on