သင့္ကေလးရဲ ႔ေမြးေန႔ကိုရိုက္ထည့္ပါ

Please confirm whether the date entered is correct.

ရက္
ႏွစ္

သင့္အတြက္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

MamyPoko Air Fit

MamyPoko Air Fit

သင့္ ရဲ ႔ ေမြး ကင္း စ က ေလး ရဲ ႔ ႏူး ညံ့ တဲ့ အ သား ေရ အ တြက္ အ ေကာင္း ဆံုး ေသာ ေသး ခံ

Newborn / S / M

MamyPokoPants Extra Dry Skin

MamyPoko Pants Extra Dry Skin

လ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

SS / S / M / L / XL / XXL / XXL

MamyPoko Eco Pants Diaper

MamyPoko Eco Pants Diaper

လြယ္ကူေသာဝတ္ဆင္မႈ ခႏၶာကိုယ္အံဝင္ဂြင္က်ရိွမႈ

S / M / L / XL