မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

 • ရင္သား

  ရင္သား

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • အရင္အတိုင္းအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • ႏို႔မထြက္ျခင္း
  • ကြ်မ္းက်င္စြာႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ရင္သားအားႏွိပ္နယ္ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ရင္သားကိုcare လုပ္ျခင္း

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ "ရင္သား" ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကီးလာသည့္ အခ်ိန္၊ ႏို႔မ ထြက္သည့္ အခ်ိ...

  အေသးစိတ္

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ