ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္ေကာင္း လာျခင္း

ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္ေကာင္း လာျခင္း

မီးဖြား ျပီးေနာက္ မိခင္၏ သားအိမ္ႏွင့္ မ်ိဳးဥအိမ္ ျပန္လည္
ေကာင္းမြန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သားဖြားစဥ္ ေယာနိ အဝကို ခြဲထားမႈ၊

ဗိုက္ခြဲ ေမြးထား မႈ၏ အနာ ျပန္လည္ က်က္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွား မႈကို မိတ္ဆက္ ေပးပါမည္။

သားအိမ္၊ မ်ိဳးဥအိမ္ ျပန္ေကာင္း လာဖို႔ ဆိုသည္မွာ?

၁၀လၾကာ ေျပာင္းလဲ မႈေတြ ျဖစ္ေနသည့္ မိခင္၏ သားအိမ္

ႏွင့္မ်ိဳးဥ အိမ္သည္ ေမြးဖြား ျပီးေနာက္ ၆ပတ္မွ ၈ပတ္ အၾကာ

ေလာက္၌ မူလ ပုံသ႑ာန္ ျပန္ျဖစ္ သြားသည္။ အရင္ ပံုစံသို႔ ျပန္သြား ျခင္းက ဘယ္လိုမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ သြားလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကည့္ ရေအာင္။

ဘယ္လုိ လုပ္ရင္ သားအိမ္ အရင္တိုင္း ျပန္ျဖစ္ မွာလဲ?

မီးမဖြား ခင္၌ ခ်က္အေပၚ အထိ ေရာက္ေနေသာ သားအိမ္က

အခ်င္း ထြက္လာလွ်င္ တၾကိမ္ေတာ့ ခ်က္ေအာက္ အထိ ရုတ္တရက္ က်ဳံ႕သြားမည္။ ေနာက္တ ရက္၌ ေနာက္တၾကိမ္

ခ်က္နား အထိ ျပန္ေရာက္ သြား၍ ထို႔ေနာက္လည္း ထပ္ခါ

ထပ္ခါ ဒီအတိုင္း ျဖစ္ရင္း နဲ႔ပဲ ေသးငယ္ သြားမည္။ မီးဖြား ျပီးစ ၅ရက္ ေလာက္တြင္ အျပင္က စမ္းၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ ေသာ

အေျခ အေန ျဖစ္ေပမဲ့ ၁၀ရက္ ေလာက္ၾကာ လာလွ်င္

စမ္းၾကည္႔လည္း မသိ ႏုိင္သည့္ အေျခ အေနထိ ေသးငယ္ သြားမည္။ ဒါေပမဲ့ လုံးဝကို ပုံမွန္ အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႔ အထိ ကေတာ့ ၆~၈ လေလာက္ ၾကာမွာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ထိုအခ်ိန္ အထိကို ကိုယ့္ခ ႏၶာကိုယ္ အေျခ အေနကို လိုက္ျပီး

မျဖစ္ ႏိုင္သည့္ ကိစၥ မ်ားကို မလုပ္ပဲ ေနထိုင္ပါ။

ေမြးဖြား ျပီးေနာက္ နာက်င္ မႈဆိုတာ ဘာလဲ?

သားအိမ္ က်ံဳ႕သြား သည္ႏွင့္ အမွ် မီးဖြား ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ေသာ နာက်င္ မႈမ်ိဳး ခံစား ရျပီး ထိုအ ရာကို ""မီးဖြားျပီး နာက်င္မႈ"" ဟုေခၚသည္။ နာက်င္ မႈကို ခံစား ရပုံက တဦးႏွင့္

တဦး မတူညီ ေပမဲ့လည္း မီးဖြားခ်ိန္ နာက်င္ မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ လွ်င္ အရမ္းကို ေသးငယ္သည့္ အတြက္ စိတ္ေအးေအး

ထားပါ။ ရာသီ လာစဥ္ နာက်င္ မႈထက္ အနည္းငယ္ ပိုသည့္

နာက်င္ ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။ မီးဖြား ျပီးေနာက္ ၂~၃ရက္ အထိ နာက်င္မႈ ေဝဒ နာကို ခံစား ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ေဆးရုံက ဆင္းခ်ိန္

ေလာက္ဆို ရင္ေတာ့ မခံစား ရသေလာက္ ျဖစ္သြား ပါျပီ။

မီးဖြားျပီး ေသြးဆင္းျခင္းက ဘာလဲ?

မီးဖြား ျပီးေနာက္ အခ်င္း ကြာက်သည့္ ေနရာႏွင္ ့မ်ိဳးဥ အေျမွး

ကြာက်၍ သားအိမ္၌ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အနာမွ ေသြးထြက္ ျခင္း၊ သားအိမ္တြင္ ပိတ္ေနသည့္ ေသြးႏွင့္ စိမ့္ထြက္ လာသည့္ အရာ၊ ပစ္ခၽြဲခၽြဲ အရည္မ်ား ေပါင္းစပ္ ထားေသာ အရာကို အျဖဴ ဆင္းျခင္း ဟုေခၚ ပါသည္။

ဒီေသြးဆင္း မႈက ဘယ္အထိ ဆက္ျဖစ္ မွာလဲ?

မီးဖြားျပီး ၂~၃ ရက္သည္ ပမာဏ မ်ားျပီး ေသြးႏွင့္ တူသည္။

အဲ့ဒီ ေနာက္ပိုင္း၌ သားအိမ္ႏွင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာျခင္းႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေသြးထြက္ျခင္း နည္းသြား

ျပီး အနီမွ နီက်င္က်င္၊ အဝါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ ဆိုျပီး ေျပာင္း

သြားမည္။

ေသြးဆင္းမႈစစ္ေဆးၾကည့္ရေအာင္

မီးဖြား ျပီးေနာက္ ေသြးဆင္း မႈသည္ သားအိမ္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာျခင္း မလာ ျခင္း၏ အေရး ၾကီးသည့္ လကၡ

ဏာ ျဖစ္၏။ အေရာင္ႏွင့္ ပမာဏ ေျပာင္းလဲ မႈကိုလည္း စစ္ေဆး ၾကည့္ရေအာင္။ အျမဲတမ္း အနီ ေရာင္ေသြး ဆက္

လက္ ဆင္းမႈ ေသြးဆင္းမႈ နည္းသြား တာကေန ရုတ္တရက္ ျမင့္တက္ လာမႈ၊ ေသြးခဲ ဆင္းျခင္း အစ ရိွေသာ စိတ္ထဲမွာ မသကၤာ စရာ ကိစၥ မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာလွ်င္ အျမန္ဆုံး စစ္ေဆး ၾကည့္ပါ။

ရာသီေသြးဘယ္အခ်ိန္မွာစဆင္းသလဲ?

ပုံမွန္ အားျဖင့္ မီးဖြားျပီး ၄~၅လ ေနာက္ပိုင္း လို႔ေျပာၾက ေပမဲ့လည္း တဦးႏွင့္ တဦး ကြာျခားခ်က္ ၾကီးေသာေၾကာင့္

ကိုးကား ရုံပဲ ကိုးကားပါ။ မိခင္ႏို ႔တိုက္သည့္ မိခင္က ရာသီ

ေသြးျပန္ ဆင္းတာ ပိုေနာက္ က်ပုံ ရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ထိုအရာ တြင္လည္း တဦးႏွင့္ တဦး ကြာျခားခ်က္ ၾကီးမားျပီး မိခင္ႏို႔

တိုက္ေန ေပမဲ့လည္း ေစာေစာ ဆင္းသည့္ သူလည္း ရိွေသာ

ေၾကာင့္ အားလုံး ကိုေတာ့ မဆို လိုပါ။ ရာသီေသြး ဆင္းျခင္း မရိွ ေပမဲ့လည္း မ်ိဳးဥ ကေတာ့ ေၾကြေန ေသာေၾကာင့္ သေႏၶ တားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရ ရင္ေတာ့ ရာသီေသြး

မဆင္း ေပမဲ့လည္း သတိထား ေနတာ ပိုေကာင္း ပါမည္။

မီးဖြား ျပီးေနာက္ ေနပုံ ထိုင္ပုံ

မီးဖြားျခင္း ဆိုသည့္ ၾကီးမားေသာ အလုပ္ တာဝန္ တခု ျပီးဆုံး

သြားေသာ မိခင္ တေယာက္၏ ကိုယ္ခ ႏၶာသည္ ခ်က္ခ်င္း ကေတာ့ နဂို အတိုင္း ျပန္မ ျဖစ္ပါ။

အခုမွ စျပီးလည္း ကေလးအား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြ ဆက္လက္ လုပ္စရာ ရိွေသာေၾကာင့္ ဂရုတစိုက္ ေနျပီး မျဖစ္ ႏိုင္တာကို မလုပ္ပဲ ေနထိုင္ သြားပါ။

တလျပည့္ ျပန္စစ္ေဆးတဲ့ အထိ လုံေလာက္ေသာ အနားယူမႈကို

<pထင္မထား ေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္

လာသည္လို႔ စိတ္ထဲ ထင္ေပ မဲ့လည္း မီးဖြားျပီး တလ

ေလာက္ က ကေလးငယ္ ကိုပဲ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျပီး

ကိုယ္ခႏၶာ ကိုအနား ေပးၾက ရေအာင္။ ဒီအ ခ်ိန္၌ အလြန္

အကၽြံ လုပ္လွ်င္ ေနာက္ပိုင္း အထိ အဲ့ဒီ အက်ိဳး ဆက္ကို

အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ခံစား ရမည္။ အိမ္ အလုပ္ကို ကေလး အေဖႏွင့္ မိဘမ်ားကို အကူ အညီ ေတာင္းျခင္းက အေကာင္း

ဆုံးျဖစ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ အကူ အညီကို ယူဖို႔ ခက္သည့္ အခါ postpartum helper အစ ရိွေသာ support service ကို အသုံး ျပဳ၍ မိခင္ကို အိပ္ရာ ထဲမွာပဲ ေနခိုင္း ေစခ်င္ ပါသည္။

ေမြးဖြားျပီးေနာက္ကာမဆက္ဆံမႈက?

မီးဖြား ျပီးေနာက္ တလရဲ႕ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး မႈ၌ မိခင္၏ ေယာနိ အဝကို ခြဲထားသည့္ ဒဏ္ရာ၊ သားအိမ္ ျပန္လည္

ေကာင္းမြန္မႈ အေျခ အေန မ်ားကို စစ္ေဆး ၾကည့္မည္။ ထိုအခ်ိန္ ဆရာဝန္ ဆီမွ ျပႆနာ မရိွ ပါလို ႔ေျပာလွ်င္ ကာမ ျပန္လည္ ဆက္ဆံလည္း ကိစၥ မရိွ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သားအိမ္

လမ္းေၾကာင္းရိွ အေျမွး ပါးသည္ ဒဏ္ရာ ရလြယ္ ေသာ

ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္း မႈကို ဦးစား ေပးျပီး မျဖစ္ ႏုိင္တာကို မလုပ္ပဲ

ၾကင္နာ စြာျဖင့္။ အထူး ျပဳလုပ္ ထားေသာ ဂ်ယ္လီကို အသုံး ျပဳရန္ လည္း တိုက္တြန္း ပါသည္။ ခၽြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ မိခင္၏ ကိုယ္ခ ႏၶာက လုံးဝကို နဂို အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ တႏွစ္ ္ၾကာမည္လို႔ ေျပာၾက ပါသည္။ မိခင္အား ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုး မျဖစ္ ဖို႔ရန္ စဥ္းစား ေပးမည္ ဆိုလွ်င္ အတတ္ ႏိုင္ဆုံး ထိုအ

ခ်ိန္ အတြင္း ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္တာ ေကာင္းလိမ့္မည္။

အနာက ဘယ္လို ျဖစ္ေနလဲ?

ေယာနိ ဆိုသည္မွာ အရမ္းကို ႏူးည့ံသည့္ ေနရာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘယ္လို ကုသမႈ မ်ိဳးကို လုပ္ေပး မွာလဲ၊ နာက်င္ မႈက ဘယ္ေတာ့ထိ ဆက္ျဖစ္ မွာလဲ ဆိုသည္ကို ေသာက ျဖစ္ေန မွာပါ။

အနာဝသည္ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲ?

ေယာနိ အဝကို ခြဲထား ျခင္းႏွင့္ ေယာနိကို ဆုတ္ျဖဲ ခဲ့သည့္ အခါရဲ႕ ဒဏ္ရာသည္ မီးဖြား ျပီးေနာက္တြင္ က်က္သြားမည္။

အပ္ခ်ည္ၾကိဳး ျဖည္ဖို႔ရန္ မလို အပ္ေသာ ေပ်ာ္ဝင္ ႏိုင္ေသာ

အပ္ခ်ည္ ၾကိဳးကို အသုံး ျပဳသည့္ အခါလည္း ရိွ၏။ အပ္ခ်ည္ ၾကိဳးျဖည္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခါ၌ ေဆးရုံ မဆင္းခင္ ရက္တြင္ ျဖည္ေပး သည္က မ်ား၏။ အိမ္သာ တက္သည့္ အခါ၌

အားစိုက္ လြန္းျပီး အနာက ပြင့္ထြက္ စရာ မရိွ ေသာေၾကာင့္

စိတ္ေအးေအး ထားပါ။ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္

လွ်င္ ဒုကၡ ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္း တရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သန္႔စင္ေသာ ခ်ည္ထည္ျဖင့္ သုတ္၍ သန္႔ရွင္းစြာ ထားဖို

အေရးၾကီး ပါသည္။

ဘယ္ေတာ့ထိ နာေနမွာလဲ?

နဂို အတိုင္း ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ျပန္ျဖစ္ဖို႔ ကလည္း တဦးႏွင့္ တဦး မတူ ေသာ္လည္း ေဆးရုံက ဆင္း၍ တပတ္ေလာက္ ၾကာလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းလာျပီး မီးဖြားျပီး တလ

ေလာက္ မွာပဲ နာက်င္မႈ ေပ်ာက္ကင္း သေလာက္ နီးပါး ျဖစ္လာမည္။ ေယာနိ ျပဲတာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေယာနိ ခြဲထား

သည့္ ဒဏ္ရာက နဂို အ တိုင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႔ ျမန္ပါသည္။

ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ နာက်င္မႈ၊ တင္းမာ ေနသည့္ ခံစား ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေသာ အခါ သားဖြား မီးယပ္ ဌာနသို

သြားေရာက္ ေဆြးေႏြး ၾကပါ။

အနာနဂိုတိုင္းျပန္ေကာင္းဖို႔က?

<pဗိုက္ခြဲ ေမြးဖြား ျခင္းသည္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ ခြဲစိတ္မႈ ဆိုျပီး ေျပာေသာ မိခင္ မ်ားလည္း မနည္းပါ။

ဗိုက္ခြဲ ျပီးေနာက္ ဒဏ္ရာ ဘယ္လို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ သြားမွာ ပါလဲ။

ဒဏ္ရာ၊ နာက်င္မႈ ႏွင့္ပတ္ သက္ျပီး ၾကည့္ၾကည့္ ရေအာင္။

ဒဏ္ရာကဘယ္လိုျဖစ္ေနပါသလဲ?

ဒဏ္ရာ ကုသ ပုံက ေဆးခန္း ေပၚမူ တည္ျပီး ကြာျခား ပါသည္။

နာက်င္မႈက ဘယ္အထိ ဆက္ျဖစ္ ေနမွာလဲ?

ခြဲစိတ္ ျပီးေနာက္ ၁ရက္ ၂ရက္ ကေတာ့ အနာရဲ႕ နာက်င္ မႈႏွင့္ သားအိမ္ က်ဳံ႕ျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈ ႏွစ္ခု ထပ္သြားျပီး ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ မႈကို ခံစား ရျခင္း မ်ားလည္း ရိွသည္။

နာက်င္မႈ ျပင္းထန္လွ်င္ ေဆးရုံကို ေျပာျပီး ေဆးရယူပါ။

၃ရက္ေျမာက္ မွစျပီး ရိုးရိုး ေမြးေသာ မိခင္မ်ား နည္းတူ

လႈပ္ရွား လာႏိုင္မည္။ နာက်င္ မႈက ဘယ္ေတာ့ထိ ဆက္ျဖစ္

မလဲ ဆိုတာ ကေတာ့ တဦး ႏွင့္တဦး ကြာျခားမႈ ရိွေပမဲ့ မီးဖြား

ျပီးေနာက္ ၂ပတ္ ၾကာေလာက္ မွာပဲ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈ

မရိွ ေတာ့ပဲ တေျဖးေျဖး ႏွင့္ တည့္ျငိမ္ လာပါမည္။ ထို႔ေနာက္

မွာလည္း အနာမွ ယားယံျခင္း၊ ရာသီ ဥတု ဆိုးရြား ေသာေန

မွာ တုိက္တုိက္ ဆိုင္ဆိုင္ နာက်င္မႈ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းလည္း

ရိွပါသည္။

အနာရြတ္က်န္မွာလား?

အနာရြတ္ ထင္က်န္ ျခင္းက ဗိုက္ခြဲပုံ ခြဲနည္း ေပၚမူ တည္ျပီး

မတူ ပါဘူး။ ေဒါင္လုိက္ ခြဲျခင္းက ကေလး ေမြးဖြား ျပီးအထိ

အခ်ိန္ တိုျပီး ဆရာဝန္ ခြဲစိတ္ျပီး ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္း က်ယ္ျပီး

ကေလး ထုတ္ရ လြယ္ကူတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာင္းေသာ အခ်က္

ရိွေပမဲ့ အနာရြတ္ ထင္က်န္ လြယ္ျပီး၊ ေဘးတုိက္ ခြဲျခင္းက

အနာရြတ္ ထင္က်န္ဖို႔ ခက္ခဲ ပါသည္။

တဖန္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ မတူပဲ အနာ ဝမွ အေရျပား

နီလာ ျခင္းမ်ား ရိွသည့္ အခါ (Keloid shape) လည္း ၇ိွေသာ

ေၾကာင့္ ကာကြယ္ ဖို႔အတြက္ တိပ္၊ ခရင္မ္ အစ ရိွသည္တို

ရိွတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ အနာရြတ္

ထင္က်န္ ခဲ့မလည္း ဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ခ ႏၶာကိုယ္ အသား

အရေပၚ မူတည္ တာမ်ား ေသာေၾကာင့္ အနာ ရြတ္က်န္

မွာဆိုးလွ်င္ ပလက္ စတစ္ ဆာဂ်ရီ အထူးကု (သို႔) အေရျပား

အထူးကု မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တာေကာင္း ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းကိုသိေအာင္လုပ္ၾကစို

<pေလ့က်င့္ ခန္းလို႔ ၾကားတာႏွင့္ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္လို ႔ထင္ၾက ပင္မဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ ေလ့က်င့ ္ခန္းသည္ အိပ္ရင္းႏွင့္ ေၿခဖ်ားကို လူွပ္ရွားၿခင္း စေသာ ေပ့ါပါးသည့္ ေလ့က်င့္ ခန္းကေန နည္းနည္းဆီ ေလ့က်င္ခန္း ပမဏကို တိုးၿခင္းၿဖင့္ ကိုယ္ခ ႏၶာကို ညွင္သာစြာ လုပ္ေပးသည့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၿဖစ္သည္။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းဆိုတာ ဘာလဲ?

<pေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ နားေနသည့္ အခ်ိန္မွာ တတ္ႏုိင္ သမွ် လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား မေနသင့္ ပင္မဲ့ လုးံဝ မလႈပ္ ရွားၿခင္း ကလဲ ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ေစေသာ

အေၾကာင္း အရာ ၿဖစ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ေလ့က်င့္ ခန္းသည္

ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း စတင္ ႏုိင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၿဖစ္သည္။ ေစာင္ထဲ မွာေတာင္ ပံုမွန္ လုပ္ႏုိင္သည့္ ေပါ့ပါး ေသာ ေလ့က်င့္ ခန္းၿဖစ္၍ အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ ရလဒ္ကို ေမ်ွာ္လင့္

ႏုိင္သည္။

★ ကိုယ္ခႏၶာ စတိုင္ က်က် ၿပန္ၿဖစ္ရန္ အတြက္ ေလ့က်င့္ ခန္း၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္ နည္းလမ္းသည္ မတူည ီၾကပါ။ ကိုယ္ခႏၶာ နဂို ပုံစံ ၿပန္ၿဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ ခန္းသည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခါမွ လုပ္ၾက ရေအာင္။

ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးမိ်ဳးရိွသလဲ?

<pေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ရန္ အမ်ိဳး

မ်ိဳးေသာ ရလဒ္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ၿခင္းကို ကိုယ္ခႏၶာ ေလ့က်င့္ ခန္းဟု ေခၚသည္။

၁. ကေလး ေမြးၿပီး ေသြးဆင္း ေကာင္းေအာင္ ၿပဳလုပ္

ေပးသည္။

၂. ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ျခင္း၊ ေမြးဖြား ျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့သြား

သည့္ ၾကြက္သား မ်ားကို တင္းေအာင္ လုပ္ေပးသည္။

၃. ေမြးဖြား မႈေၾကာင့္ ပင္ပန္း မႈကို ၿမန္ၿမန္ ေကာင္းေအာင္ ၿပဳလုပ္ ေပးမည္။

၄. ႏုိ႔ထြက္ ၿခင္းကို ေကာင္းေအာင္ ၿပဳလုပ္ ေပးသည့္ ရလဒ္၊

၅. ဝမ္းခ်ဳပ္ ၿခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ ေပးသည္။

၆. သားအိမ္ ကံ်ဳ႔ၿခင္းႏွင္႔ တင္ပါး ဆုံရုိး ေတာင့္တင္း ရန္လည္း ကာကြယ္ ေပးသည္။

၇. ကိုယ္ခ ႏၶာကို လႈပ္ရွား ျခင္းၿဖင့္ စိတ္ အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္လာ ႏုိင္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္ကစရင္ေကာင္းမလဲ?

ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ အထူး သၿဖင့္ ဘာၿပႆ နာမွ မရွိ ခဲ့ရင္ အဲ့ဒီ ေန႔က စၿပီး စတင္ ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္

ေမြးဖြားသည့္ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အေမရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ ေပၚမွာ မူတည္သည့္ အတြက္ သားဖြား ေဆးရုံ ဝန္ထမ္းႏွင့္ တိုင္ပင္၍

ေရွ႔ဆက္ သင့္သည္။

ကိုယ္ခႏၶာ ေလ့က်င္ခန္း ၿပဳလုပ္ သည့္အခါ ၾကိဳတင္
သတိ ၿပဳရမည့္ အခ်က္

ကိုယ္ခ ႏၶာ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ မႈမွာလည္း ထိေရာက္မႈ

ရိွေသာေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္ သမွ် လုပ္ေစ ခ်င္ေသာ္လဲ မၿဖစ္ မေန လုပ္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ခႏၶာ အေၿခ အေန မေကာင္း

ရင္ ပင္ပန္း ေနခဲ့ရင္ အတင္း မလုပ္ဘဲ ရပ္လိုက္ပါ။ အစာ

စားၿပီး ေနာက္ႏွင့္ အိပ္ခ်င္ ေနသည့္ အခါ ေအာ္လိုက္ ၿခင္းက

ေကာင္း၏။ မလုပ္ ႏိုင္ပဲ အၾကိမ္ အေရ အတြက္ မ်ားမ်ား လုပ္ဖို႔ မလို အပ္ပါ။

ေန႔စဥ္ ဘယ္သူ မဆို လုပ္ႏုိင္သည့္ ေလ့က်င့္ ခန္းေလာက ္ၿဖစ္သည့္ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း။ ေမြးၿပီးေနာက္ ခါးကုန္းျပီး ကေလးကို ၾကည့္ရ ခ်ိန္မ်ား၍ တြဲက် ေနေသာ ဗိုက္သည္ အသား က်လာမည္။ေက်ာရိုးကို ေသခ်ာ ေျဖာင့္မတ္ စြာထား

ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ ျခင္းမွ စတာ ေကာင္းမည္။ နည္းနည္းေလး

စိတ္ထဲမွာ ထစ္ေနလွ်င္ သားဖြား ဆရာ ဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on