ဗိုက္

ဗိုက္

ဗိုက္သည္ေသးႏုိင္ပါသလား?

ေမြးၿပီးေနာက္ ဗိုက္သည္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ ဂရု စိုက္ၿခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿကည့္ရေအာင္။

မီးဖြားျပီးေနာက္ဝမ္းဗိုက္က?

ကေလး ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ဗိုက္သည္ နဂို အတိုင္း ၿပန္ ေရာက္ မွာလား? ဒါမွ မဟုတ္ အဲ့ဒီ အေၿခ အေန အတိုင္း ဆက္ရွိ ေနမွာလား။ အဲ့ဒီ စိတ္ပူ မႈကို ေၿဖရွင္းရန္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဘယ္ လို ေၿပာင္းလဲမည္ ဆိုသည္ကို ၾကည့္ၾက ရေအာင္။

မီးဖြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းေတာ့ အရင္ အတိုင္း ၿပန္ျဖစ္မည္
မဟုတ္ပါ။

မီးဖြား ၿပီးေနာက္ (ေဆးရုံ ဆင္းသည့္ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္ ခင္ဝတ္ ခဲ့သည့္ လွပေသာ အဝတ္ မ်ားကို ဝတ္မယ္လို႔ ေတြးထား

ေသာ အေမ မ်ားလည္း မနည္း ပါဘူး။

ေမြးဖြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ထင္ထား သေလာက္ ဗိုက္သည္ ေလ်ာ့ က် လာမည္ မဟုတ္ပါ။ အဝတ္ ၾကီးၾကီး ၿပင္ဆင္ ထားျခင္း၊ (သို႔) ဗိုက္ဖုံး အက်ီ ေလာက္ႏွင့္ ကြက္တိ ပါပဲ။

သားအိမ္ က်ဳံ႕တာ ႏွင့္အမၽွွ ေသးငယ္ လာမည္။

(ကေလး ေမြးၿပီး တာေတာင္ ဘာလို႔ ဗိုက္က နဂိ ုအတိုင္း ၿပန္မ ၿဖစ္တာလဲ) လို႔ ထင္ေကာင္း ထင္ၾကမည္။ ေမြးဖြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း အရင္ အတိုင္း ၿပန္မ ျဖစ္ျခင္းသည္ သားအိမ္က ဆက္လက္ၿကီး ေနစဲ ၿဖစ္၍ သားအိမ္္ က်ဳ႔ံတာ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ နဂို အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ သြားမွာပါ။

ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္က နဂို အတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္ ေပမဲ့လည္း ခႏၶာကိုယ္ ပုံစံကေတာ့?

ကိုယ္ဝန္ မရိွ ခင္ကထက္ တိုးလာသည့္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ကေန

ကေလးႏွင့္ အခ်င္း၊ ေရအိတ္ အေလး ခ်ိန္၏ ၄-၅ kg စာကို ႏႈတ္ၿပီး က်န္တဲ့ အေလး ခ်ိန္သည္ အဆီ ၿဖစ္သည္။ ေမြးၿပီး ၆လ ၾကာထိ

က နဂို အတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္ ဖို႔အ ေကာင္းဆုံး ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ နဂိ ုအတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္ ရင္ေတာင္ ကိုယ္ခႏၶာ ပုံစံ ကေတာ့ နဂို အတိုင္း ၿပန္မ ၿဖစ္ႏုိင္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္မ ီအခ်ိန္က ပုံစံကို ၿပန္လို ခ်င္ေသာ မိခင္ မ်ားက ေမြးၿပီး ေနာက္သုံး ေအာက္ခံ အဝတ္၊ အထူးျပဳ ေလ့က်င့္ ခန္းမ်ား လိုအပ္ လာပါမည္။ ၾကိဳးစား ၾကရေအာင္။!

ဗိုက္ေႀကာ ၿပတ္မ်ဥ္းက ေပ်ာက္မွာလား?

စိတ္မ ေကာင္းစ ရာက တစ္ၾကိမ္ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ဗိုက္ေႀကာ ၿပတ္မ်ဥ္းသည္ ေပ်ာက္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါပင္မဲ့ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ မွာ မ်ဥ္းက အနီေရာင္ ၿဖစ္၍ ထင္ရွား ပင္မဲ့ ေမြးၿပီး ေနာက္မွာ ေတာ့ အနီ ေရာင္သည္ ေလ်ာ့သြား ျပီး ၿဖဴလာ ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မသိ သာေတာ့ ပါ။

ဗိုက္ကိုနဂိုအတိုင္းၿပန္ၿဖစ္ရန္မွာ?

အေမလည္း မိန္းက ေလးဘဲ.

ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္ မီက ခႏၶာကိုယ္ ၿပန္လို ခ်င္ျခင္း ကၿဖစ္ရုိး ၿဖစ္စဥ္ ၿဖစ္သည္။

ဒါဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္ရင္ နဂိ ုဗိုက္ ၿပန္ၿဖစ္ ႏုိင္ပါ သလဲ!?

တင္ပါး ဆုံရုိး ျပန္ေကာင္း ဖို႔က အဓိက!

ေမြးဖြားဖုိ႔ အတြက္ ပြင္႔ထြက္ လာသည့္ တင္ပါး ဆုံရုိးက ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၂လ အၾကာတြင္ နဂို အတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္ ပါသည္။

ဒါပင္မဲ့ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၾကြက္သား နည္းသြားျပီး ထင္ထား သလို

နဂို အတိုင္း ၿပန္မ ၿဖစ္တာ တို႔ရွိသည္။ တင္ပါး ဆုံရုိးက ပြင့္ရက္

သားအတိုင္း ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ခ ႏၶာသည္ အတြင္းကို ကာကြယ္ရန္ အေရၿပား ေအာက္တြင္ အဆီ တိုးလာ၍ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ပို၍ ဝလာ ရျခင္း အေၾကာင္းလည္း ၇ိွသည္။ တင္ပါး ဆုံရုိးကို ဗိုက္ခ်ပ္ ခါးစည္းၿဖင့္ စည္းျခင္းျဖင့္ နဂို အတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္ဖို႔ အကူ အညီ ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။

ဒါပင္မဲ့ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ ၿပန္က်န္း မာဖို႔က နံပါတ္၁ ၿဖစ္သည္။ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ဗိုက္ခ်ပ္ ခါးစည္းၿခင္း၊ ၾကြက္သား ေလ႔က်င့္ခန္း လုပ္ၿခင္းက ဆီးထြက္ က်ၿခင္းႏွင့္

ဆက္စပ္ ေနျခင္းလညး္ ရိွတတ္သည္။ အနည္းဆံုး ံ၇ပတ္ -၈ပတ္ ၾကာမွ ကိုယ္ခႏၶာ အၿခ အေနႏွင့္ ညိွ၍ ေလ့က်င့္ခန္း ကို စလုပ္

ရေအာင္။

ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ေလ့က်င့္ခန္း

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ ၿဖစ္လြယ္ေသာ ဗိုက္ႏွင့္ ေက်ာရဲ႕ ၿကြက္သား

ကို က်ေအာင္ လုပ္ဖို႔က ဗိုက ္ၿကြက္သားႏွင့္ ေက်ာၿကြက္ သားကို

သန္မာေအာင္ လုပ္လွွ်င္ ေကာင္း၏။

အိမ္မွာလည္း လြယ္လြယ္ ကူကူ လုပ္ႏုိင္ေသာ ေလ့က်င့္ ခန္းကို မိတ္ဆက္ ေပးမည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ စမ္းၾကည့္ပါ။

ဗိုက္ခ်ပ္ ေလ့က်င္ခန္း

၁။ ထိုင္ခုံ ေပၚမွာ ထိုင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ကိုယ္ေန ဟန္ထားကို

ုေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ထား၍ ေၿခေထာက္ကိ ု၆၀ဒီဂရီ ဟၿပီး အားစိုက္ နင္းပါ။

၂။ ဗိုက္ေပၚမွာ လက္တင္၍ "a,i,u,e,o" လို႔ အသံ ထြက္ရင္းနဲ

ဗိုက္ကို အတြင္းသို႔ ဆြဲၾကည့္ပါ။

("a,i,u,e,o") ကို တစုံလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး တေန႔ကို ၁၀စုံ လုပ္ၾကည့္ ပါ။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on