ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း

ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း

စိတ္ထစ္ ေနသည့္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဆီးထြက္ က်ၿခင္း

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေသာ အေမ မ်ားသည္ ဆီးထြက္
က်ၿခင္း အၿဖစ္ မ်ားသည္။ရင္ထိတ္ စရာ ပင္မဲ့လည္း သာမန္ ကိစၥ ၿဖစ္ေသာေၿကာင့္ စိုးရိမ္ စရာ မလိုပါ။

ဘာေၾကာင့္ မီးဖြားျပီးေနာက္ ဆီးမထိန္း ႏိုင္ရ တာလဲ?

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္ ဆီးထြက္ လြယ္သည္ကို သိပင္ မဲ့လည္း ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဆီးထြက္ လြယ္သည္ကို မသိေသာ အေမ မ်ားလည္း မ်ားသည္ မဟုတ္လား? မသိ ခဲ့ရင္ ကိုယ္တ ေယာက္ထဲ ျဖစ္ေနတာ ဘာ လား ဆိုၿပီး စိတ္မ ေအးၿဖစ္ မိမွာ ေသခ်ာ၏။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥ မ်ိဳးသည္ ၿဖစ္ရုိး ၿဖစ္စဥ္ ၿဖစ္ေသာ ေၿကာင့္ စိုးရိမ္ စရာ မရွိပါ။ အေၿခ အေန အေၿကာင္း အရင္း သိရွိ ပါက စိတ္ေအး ႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။

ကဲ...ၾကည့္ၿကရေအာင္။

ဒီလိုဆီးထြက္က်တာက ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ၿကီးထြား လာသည္႔ သားအိမ္သည္ သင္၏ ဆီးအိတ္ကို ဖိၿခင္းေၿကာင္႔ ဆီးသြား မူွသည္ အၿဖစ္ လြယ္လာသည္။ တဖန္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ မွာလဲ သားအိမ္သည္ ဆီးအိတ္ကို ဆက္လက္ ဖိၿခင္းေၿကာင္႔ ဒဏ္ရာ ၿဖစ္ေစကာ ဆီးသြား မႈသည္ အၿဖစ္ လြယ္ေစ၏။

(ဆီးထြက္ လြယ္ၿခင္း) လို႔ၿကား လိုက္သည္႔ အခါ (မဟုတ္မွ လြယ္ေကာ... ကိုယ္လား?) ဒါပင္မဲ့ လူအ မ်ားစု အေနၿဖင္႔ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင္႔ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ၿကဳံ ရမည္မွာ အထူး အဆန္း မဟုတ္ ပါ။ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၃လ- ၄လ ေနာက္မွာ ေတာ႔ ဆီးအိတ္ႏွင့္ သားအိမ္သည္ နဂိ ုအတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္မွာ ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ စိုးရိမ္ စရာ မရွိပါ။

ဆီးထြက္က်ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းက?

ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဆီးထြက္ က်ၿခင္းသည္ ကေလး ေမြးဖြား ခ်ိန္တြင္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းတြင္ အနာ တရ ၿဖစ္ၿခင္းသည္ အဓိက အၿကာင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ဆိုသည္မွာ တင္ပါးႏွင့္ ေအာက္တြင္ ရိွေသာ သားအိမ္၊ ဆီးအိမ္၊ စအို အစ ရွိေသာ ဗိုက္ကို ေထာက္ပံ့ ေနေသာ အစိတ္ အပိုင္း ႏွင့္ ၿကြက္သား၊ ေသြးေၿကာမ်ွင္ ကေလး မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ ၎ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းသည္ ေလ်ာ့က်လ်ွင္ ဆီးလမ္း ေၿကာင္းလည္း ေသခ်ာ ပိတ္ထားၿခင္း မရွိ၍ ဆီးလဲ မထိန္း ႏုိင္ဘဲ ယိုက် ႏုိင္ သည္။

တဖန္ ကေလး ေမြးဖြား ခ်ိန္တြင္ ရရွိေသာ ဒဏ္ေၿကာင့္ ဆီးလမ္း ေၿကာင္းႏွင့္ ဆီးအိတ္ရဲ့ ခံစား မူွကို သိပ္မ သိေတာ့ၿခင္း၊ တၿခားေသာ ဆီးမ ထြက္ၿခင္း ၿပႆနာ မ်ားလဲ ခံစား ရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ

ျပႆနာ မ်ားသည္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာပါက နဂို အတိုင္း ၿပန္ၿဖစ္ လာပါ မည္။ ဆီးထြက္ က်မူွကို စိုးရိမ္ ပါက အထူး ၿပဳလုပ္ ထားေသာ pad မ်ားကို သုးံၿခင္း ၿဖင့္၎ ပံုမွန္ အေန

အထား ၿပန္ေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

တင္ပါး ဆုံရိုး ေအာက္ပိုင္း ဝန္ေပါ့ ေစရန္က?

ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဆီးထြက္ က်ၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ တတ္ႏုိင္ သမွ် တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းတြင္ အနာ တရ မၿဖစ္ေအာင္ ဂရုစိုက္ ရပါမည္။ ဆီးသြား ခ်ိန္သည္ တိုေတာင္း ၿခင္းက ေကာင္း၍ အနာ တရ ၿဖစ္ ႏႈန္း နည္း၏။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အဝ လြန္ၿခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးၿခင္း အစ ရွိေသာ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းကို ေလးေစ ေသာအေၿကာင္အ ရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ တဖန္ အခ်ိန ကိုက္၍ ဝမ္းဗိုက္မွ အသက္ရူွ ထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းတြင္ အနာ တရ ၿဖစ္ၿခင္းကို ေလ်ာ့က် ေစ သည္။ အခ်ိန္ ကိုက္ၿခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ ဝန္က မေမြး ဖြားမီ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာ ရန္။

မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဂရု စိုက္ျခင္း

သဘာဝ အေလွ်ာက္ ေပ်ာက္ကင္း သြားမယ္လို႔ ထင္ေပ မဲ့လည္း ဆီးထြက္ က်ၿခင္း ဒုကၡကို ႏႈတ္ဆက္ ခ်င္သည္ မဟုတ္ လား? အဲ့ဒီ အတြက္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ဂရုစိုက္ ရပါမည္။ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ မည္သို ႔ေနထိုင ္ရမည္ကိ ုသိလ်ွင္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ရန္ နီးစပ္ လာမည္။ အေသးစိပ္ မည္သို႔ ေနထိုင္ ရမည္ကို ေဖာ္ၿပ ပါမည္။

မီးဖြားျပီး ဘယ္လိုေနရမလဲ?

ကေလး ေမြးဖြား ၿခင္းေၿကာင့္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ထိခိုက္ မႈသည္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၁လ ၂လ အၿကာတြင္ တၿဖည္း ၿဖည္း ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာပါမည္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ မေရာက္မီ ထိကေတာ့ တတ္ ႏုိင္ သမွ် လဲေလ်ာင္း၍ ေလးေသာ ပစၥည္း မ်ားကို မၿခင္း မၿပဳလုပ္ မိရန္။ ေလးေသာ ပစၥည္း မ်ားကို မ ရန္မွာ ၆ပတ္မွ ၈ပတ္ထိ အခ်ိန္ လိုအပ္သည္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ကို အတင္း လုပ္မည္ ဆိုပါက ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိုးက်ိဳး မ်ားကို သတိၿပဳ ရမည္။

မီးဖြားျပီး ခ်က္ခ်င္း ခါးစည္း မစည္း ပါႏွင့္

ဟိုအ ရင္တုန္းက ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ဗိုက္ခ်ပ္ ခါးစည္းကို ဝတ္ၿပီးေနာက္ တင္းၿကပ္စြာ ခ်ည္ ေႏွာင္ေလ ေကာင္းေလ ဟုထင္ခဲ့ ေသာလည္း၊ လက္ေတြ႔တြင္ ဗိုက္ခ်ပ္ ခါးစည္းကို ဝတ္ၿခင္းသည္ ဆီး အိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ကို ေအာက္က် ေစၿပီး တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းရဲ႔ ၿကြက္သားႏွင့္ အရြတ္ကို ဒဏ္ရာ ရေစသည္။ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၄ပတ္ အတြင္းမွာ ဗိုက္ခ်ပ္ ခါးစည္း ဝတ္စင ္မုွကို ရပ္တန္ ႔သင့္သည္။ အလား တူစြာၿဖင္႔ ေလ႔က်င္႔ခန္း လူွပ္ရွား မူွမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ သင့္သည္။

တင္ပါးဆုံေအာက္ပိုင္းေလ႔က်င္႔မႈ

တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းရဲ့ ၿကြက္သား သန္မာေအာင္ လုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ဆီးယို မူွကိ ုၿပဳၿပင ္ႏုိင္သည္။ နာက်င္ မႈကို ေပ်ာက္သည့္ ေမ်ွာ္လင့္ ခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ ထားရေအာင္။ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ေလ႔က်င္႔ မႈကို တရက္ကို ႏွစ္ၿကိမ္ ၁၀မိနစ္ ဆီၿဖင့္ ေန႔စဥ္ လူွပ္ရွားရန္ အေရး ၿကီးသည္။ အထူး သၿဖင့္ အခု လိုမ်ိဳး လူသည္ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္း ပ်က္စီးမ ူွၿဖစ္ႏုိင္ေၿခ ၿမင္႔မား ေသာၿကာင့္ ေလ႔က်င့္ သင္႔သည္။

●ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ေသး ခဏ ခဏ ဆီးထြက္ လြယ္္သည္။

●ေမြးဖြား ေနခ်ိန္ သားအိမ္ေခါင္း ပြင္႔၍ ကေလး ထြက္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္ ၿကာခဲ့သည္။ (၅နာရီ အထက္)

●၃၅၀၀g ေက်ာ္ ထြားက်ိဳင္းေသာ ကေလးကို ေမြးဖြား ခဲ့သည္။

●ေမြးဖြားၿပီး ၁ပတ္ အၿကာတြင္ သားအိမ္ ေအာက္ဆိုက္ လာသည္။

လက္ရွိ ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ရင္ ေကာင္းမ လဲလို႔ ၿကည္႔ရေအာင္။

အေၿခခံတင္ဆက္မ

လက္ရွိ ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ရင္ ေကာင္းမ လဲလို႔ ၿကည္႔ရေအာင္။

အေၿခခံတင္ဆက္မ

အရင္ဆုံး အေနနဲ႔ ဗိုက္ထဲမွာ အားထည္႔ဖို႔ ခက္တဲ႔ အေန အထား ကေန စတင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

၁. ပက္လက္ အိပ္ေသာ အေန အထားၿဖင္႔၊ ေၿခေထာက္ကို ခြဲထား၍ ဒူးႏွစ ္ဖက္ကို ေကြး၍ သက္ေတာင္႔ သက္သာ ခႏၶာ ကိုယ္ကို ထားပါ။

၂. အဲ႔ဒီ အေန အထားၿဖင္႔ တင္ပါးဆုံ ေအာက္ပိုင္းကို ၁မိနစ္ကို ၁၂ စကၠန္႔- ၁၄ စကၠန္႔ ၿခားဆီၿဖင့္ ညွစ္

ထုတ္ရန္ (အကယ္ လို႔မ်ား ဤနည္းသည္ ခက္ခဲ ေနပါက ၅စကၠန္႔ဆီ ညွစ္ရန္)။

စအို၊ သားအိမ္ေခါင္း၊ သားအိမ္ကို ညွစ္ထုတ္ တဲ့အခါ အလုးံ ဆုံကို ဆြဲတင္တဲ႔ ပုံစံၿဖင္႔ အေပၚသို႔ ၿမင္႔ တက္ လာေအာင္ ၿပဳလုပ္ရမည္။ ဗိုက္၊ ေၿခေထာက္ႏွင္႔ ခါးဆီမွာ အားမ ဆိုက္မိရန္ သတိ ၿပဳရ ပါမည္။

၃. ၁မိနစ ္တြင္ ၄၆-၄၈ စကၠန္႔ ေလာက္ က်န္ရွိ ေနတဲ့ အခ်ိန္တြင္ ခႏၶာ ကိုယ္မွ အားမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ် လိုက္ပါ။

၄. အခု လိုမ်ိဳးၿဖင့္ ၁၀ၿကိမ္ကို ၁၀မိနစ္ ဆီ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ၿပဳလုပ္ရန္။

ေလ႔က်င့္မႈ

ေနထိုင္မႈ ဘဝ ထဲတြင္လည္း သက္ေတာင္႔ သက္သာၿဖင္႔ ေလ႔က်င့္ ႏုိင္မူွ နည္းလမ္း မ်ားႏွင္႔ မိတ္ဆက္ ေပးမွာ ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ ၿကည့္ပါရန္္။

၁. ထိုင္ခုံတြင္ ေက်ာလယ္ႏွင္႔ ခါးကို ကပ္ထားၿပီး အမွီ ၿပဳထား ရပါမည္။ ဤအ ခ်ိန္တြင္ ပခုံးမွ အားကို ေလ်ာ႔ထား ရမည္။

၂. အေၿခခံ က်ေသာ လူွပ္ရွား မူွႏွင္႔ အညီ ၁မိနစ္ အတြင္းမွာ ၁၂-၁၄ စကၠန္႔ၿဖင္႔ ညွစ္ထုတ္ ရပါမည္။

၃. ၁မိနစ္စာ အတြင္း က်န္ရွိ ေနသာ အခ်ိန္ကို ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းမွ အားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ရပါမည္။ တင္းၿကပ္ မူွႏွင့္ ေလ်ာ႔ခ် မူွကို အၿမဲ ၁၀ၿကိမ္ ၿပဳလုပ္ ရပါမည္။

※ထိုင္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ဗိုက္ႏွင္႔ ခါးတြင္ အား အလြယ္ တကူ ေရာက္ရ ွိႏုိင္သည္႔ အတြက္ ဗိုက္ေပၚမွာ လက္တ ဖက္ကို တင္ထား ရပါမည္။ ဗိုက္ၿကြက္သား မသုးံ မိေစရန္ သတိၿပဳ ရပါမည္။ ေလ႔က်င့္ မႈရဲ႔ ႔ထိေရာက္ မႈကို ၿက

ည္႔၍ မနက္တိုင္း နည္းနည္း ၿကိုးစားၿပီး ဆီးထြက္ က်မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ရမည္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on