ပထ မဆုံး အၾကိမ္ "ကိုယ္ဝန္ မ်ားရိွ ေနတာ လား?"

ပထ မဆုံး အၾကိမ္ "ကိုယ္ဝန္ မ်ားရိွ ေနတာ လား?"

အယ္...ကိုယ္ဝန္မ်ားလား?

ကိုယ္ဝန္ ရွိေၾကာင္း လကၡဏာ ျပတာသည္ တဦးႏွင့္ တဦး
မတူညီ ေပမဲ့လည္း လကၡဏာ ျပလွ်င္ ယေန႔ ေခတ္က ကိုယ္ဝန္ စစ္ေဆးသည့္ ကိရိယာ ျဖင့္စစ္ေဆး ၾကည့္လို႔ရ ေသာေၾကာင့္ အဲ့ဒါကို အသုံးျပဳ ၾကည့္ရေအာင္။

ကိုယ္ဝန္ရိွျခင္းလကၡဏာ-၁ ရာသီစက္ဝန္းအားသိေနသူ

လူအေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ့ ဓမၼတာ ေနာက္က် ျခင္းမွ ကိုယ္ဝန္ လကၡဏာကို သတိ ျပဳမိ ၾကပုံ ရပါသည္။ ရာသီ စက္ဝန္း မွန္ကန္ သည့္သူ၊ ပုံမွန္ ကိုယ္အပူရွိန္ တိုင္းတာ သူသည္ ကိုယ္ဝန္ ရိွျခင္းကို သိရိွဖို႔ရန္ လြယ္ကူ သည္လို႔ ေျပာၾက ပါသည္။

ရာသီေနာက္က်ျခင္း(ရပ္တန္႔ျခင္း)

ရာသီ လာတာ မွန္ကန္သည့္ သူကေတာ့ လာေနက် ရက္ထက္ တပတ္ ေက်ာ္ျပီး မလာ ေသးလွ်င္ အၾကမ္း အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္လုိ႔ စဥ္းစား လို႔ရျပီ မဟုတ္ ပါလား။

ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြ၏ ခႏၶာ ကိုယ္သည္ အရမ္းကို ႏူးညံ့ ေသာေၾကာင့္ ပုံမွန္ အားျဖင့္ ရက္မွန္ ေပမဲ့လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ထိတ္လန္႔မႈ အစရိွ သည္မ်ား ေၾကာင့္လည္း ေနာက္က်ျခင္း၊ ရပ္တန္႔ ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ ပါသည္။ ဒီလို မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ ဘူးလား ဆိုျပီး ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ ရင္းႏွင့္ ေနာက္တ မ်က္ႏွာ၌ ရိွေသာ တျခား လကၡဏာ မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ၾကည့္ ရေအာင္။။

ကိုယ္ပူရိွန္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္မႈ

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ဖို႔ မရည္ရြယ္ ေပမဲ့လည္း ရာသီေသြး ပုံမွန္

မရွိ ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ အေျခခံ ကိုယ္ပူရိွန္ကို တိုင္းတာ သည့္သူ မ်ားလည္း ရိွသည္လို႔ ထင္ပါသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေတာ့ ရာသီ လာသည့္ ရက္တြင္ ခႏၶာကိုယ္

အပူရွိန္ က်တက္ ေပမဲ့လည္း ကိုယ္ဝန္ ရိွလွ်င္ အပူရိွန္ မက်ပဲ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ ေနပါမည္။ အျမဲတမ္း ပုံမွန္ အပူရွိန္ကို ထိန္းသိမ္းျပီး အပူရိွန္ ျမင့္တက္ခ်ိန္ (မ်ိဳးဥ ထုတ္ျပီးရက္ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ ၾကာေလာက္) ႏွင့္ အပူရွွိန္ က်သည့္ခ်ိန္ (ရာသီလာ ရက္မွ မ်ိဳးဥ ထုတ္ရက္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ပတ္ၾကာ) ကိုေသခ်ာ သိေနေသာ သူဆိုရင္ ပုံမွန္ ႏွစ္ပတ္ ၾကာေလာက္ေသာ အပူရိွန္ ျမင့္တက္ မႈက သုံးပတ္ ေက်ာ္ ေပမဲ့လည္း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ ေနမည္ ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ ရိွႏိုင္ ေျခမ်ားသည္ မဟုတ္ ပါလား။

အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ အေအး မိ၍ ကိုယ္ပူေနတယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ ဒါမဆိုင္ ပါဘူး။

ကိုယ္ပူရိွန္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္မႈ

ကိုယ္ဝန္ရိွျခင္းလကၡဏာ-၂ ကိုယ့္ရာသီ စက္ဝန္းအား မသိ သည့္သူ (မတည္ျငိမ္ေသာသူ)

ရာသီေသြး မတည္ ျငိမ္သည့္ အခါ ရာသီ မလာသည့္

အေျခ အေနျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ား

ေတြ႔ရလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ ရိွႏိုင္ ေျခကို စဥ္းစား၍ သားဖြား မီးယပ္

ဌာနသို႔ သြားၾကည့္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ စစ္သည့္ ကိရိယာျဖင့္ စမ္းၾကည့္ ျခင္းမ်ား လုပ္ၾကည့္ ရေအာင္။

အစာအိမ္၊ရင္ဘတ္မွအန္ခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း(အန္ခ်င္
စိတ္ျဖစ္ျခင္း)

ရာသီ လာတာ နည္းနည္း ေနာက္က်သည့္ အေျခ အေန မွာပဲ အစာ အိမ္ႏွင့္ ရင္ဘတ္မွ အန္ခ်င္ သလို ျဖစ္လာျခင္း၊

တနည္း အားျဖင့္ အန္ခ်င္ စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။

အန္ခ်င္ စိတ္ျဖစ္ ေပၚလာျခင္း၊ အစားအစာ အန႔ံ မခံႏိုင္ျခင္း

အစ ရိွေသာ ေရာဂါ အေျခအေန မ်ားသည္ တေယာက္ႏွင့္

တေယာက္ မတူညီ ႏိုင္ပါ။

ႏို႔သီးေခါင္းကခံစားလြယ္လာမည္

<pႏို႔သီး ေခါင္းက ခံစား လြယ္လာျပီး ေအာက္ခံ အက်ီ၊ အဝတ္

အစား မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လွ်င္ စူးရွရွႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ခံစား မႈကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။

အိမ္သာသြားတာစိပ္လာမည္။

ကိုယ္ဝန္ ရိွလွ်င္ သားအိမ္က ၾကီးလာ သည့္အတြက္

ဆီးအိမ္ ကိုဖိႏွိပ္ သလို ျဖစ္၍ အေပါ့ ခဏ ခဏ သြားလာ မည္။ ဒါ့အျပင္ ဝမ္းခ်ဳပ္သည့္ အခါလည္း ရိွႏိုင္ ပါသည္။

အသားအေရၾကမ္းတမ္းလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ေဟာ္မုန္း ေျပာင္းလဲမႈ

ေၾကာင့္ အသား အေရ ၾကမ္းတမ္း လာျခင္း၊ မယ္လနင္ ဓာတ္ ျမင့္တက္ သည့္အတြက္ မွည့္ေျခာက္လို အမဲ စက္မ်ား ထင္ရွား လာျခင္း၊ ႏို႔သီးေကာင္း တဝိုက္ မဲလာ ျခင္း မ်ားလည္း ရိွမည္။

အဖ်ားရိွသလိုခံစားရျခင္း

ပုံမွန္ ခႏၶာကိုယ္ အပူရွိန္ ျမင့္တက္ ေနျခင္းက ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အတြက္ 『အေအးမိေနတာလား?』 ဆိုျပီး အဖ်ား ရိွသလို ခံစား ရမည္။

အျဖဴဆင္းမႈမ်ားလာျခင္း

<pေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ သားအိမ္ လမ္းေၾကာင္း ကေန စိမ့္ထြက္မႈ

အရာ ျမင့္လာသည့္ အတြက္ အျဖဴ ဆင္းမႈ ပမာဏလည္း ျမင့္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္ ဆင္းသည့္ အျဖဴသည္ ႏို႔အေရာင္

ရိွ၍ ခၽြဲပစ္ ေပမဲ့လည္း အနံ႔ ကေတာ့ မျပင္းထန္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္၍စိတ္တိုျခင္း

<pေဟာ္မုန္း ေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ ဘာရယ္ မဟုတ္ပဲ ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျပီး လုပ္ခ်င္ ကိုင္ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္ျခင္း၊ တည္ျငိမ္မႈ မရိွပဲ စိတ္အ မ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းျပီး စိတ္တိုျခင္း၊ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မရိွပဲ ငိုခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာ ျခင္းမ်ား ရိွတတ္ ပါသည္။

ကိုယ္ဝန္စစ္ ကိရိ ယာျဖင့္ စစ္ၾကည့္ျခင္း

ယခုထိ သားဖြား မီးယပ္ ဌာနကို သြားဖူးျခင္း မရိွသည့္ သူသည္ မက်ိန္းေသ ေသးသည့္ အေျခ အေန၌ သားဖြား မီးယပ္ ဌာနကို သြားဖို႔ရန္ သတၱိ လိုအပ္ ပါသည္။

မည္သူ မဆို ကိုယ္ဝန္ ရိွလွ်င္ သြားရမည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ျခင္း၊ သားဖြား အထူးကု ေဆးခန္း၏ စစ္ေဆး မႈက ပိုမို ေသခ်ာ ေစသည္။ ဒါေပမဲ့ ယခု ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္အိမ္ မွာပဲ လြယ္ကူစြာ စစ္ၾကည့္ လို႔ရသည့္ ေခတ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ပထမဆုံး ကိုယ္ဝန္ စစ္သည့္ ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္ ရေအာင္။

ကိုယ္ဝန္စစ္သည့္ကိရိယာ၏ဖြဲ႔စည္းပုံ

ကိုယ္ဝန္ ရိွေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ဟိုမုန္း (human Chorionic Gonadotropin;hCG) သည္ ဆီးအ

တြင္းသို႔ ပမာဏ မ်ားမ်ား ယိုစိမ့္ လာသည္။ ထိုကိရိယာ သည္ ဤဖြဲ႔စည္း ပုံကို အသုံးခ်၍ ျပဳလုပ္ ထားေသာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ဝန္စစ္သည့္ကိရိယာပုံစံ

ထို ကိရိယာ ကို ေဆးဆိုင္ မ်ား၌ အလြယ္ တကူ လက္ဝယ္

ရရိွႏိုင္ ပါသည္။ ဘယ္အရာ မဆို စမ္းသပ္သည့္ ေဆးသည္

အေခ်ာင္း ထဲ၌ ပါဝင္ ေနျပီး ဆီးကို ျဖန္းၾကည့္ျခင္း၊ ဆီးထည့္ ထားသည့္ ခြက္ထဲသို႔ ထည့္ၾကည့္ ျခင္းျဖင့္

ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ပုံ ကေတာ့ အေရာင္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းျဖင့္ အေပါင္း

လကၡဏာ ဟုတ္ မဟုတ္ကို သိရိွ ႏိုင္၏။ ဒီဂ်စ္ တယ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ အရာ ဆိုရင္ ထင္ထင္ ရွားရွားျဖင့္ (+,-)

ကိုသိရိွ ႏိုင္မည္။ တဖန္ အေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ့ ရာသီေသြး လာရက္၏ ေနာက္တပတ္ ေလာက္မွ စ၍ သိရိွႏိုင္ ေပမဲ့ ရာသီေသြး လာရက္ မွစျပီး အသုံးျပဳ ႏိုင္သည့္ အရာလည္း ရိွသည္။

ရလဒ္ထြက္လာလွ်င္……?

●အေပါင္းလကၡဏာေပၚလွ်င

ယေန႔ေခတ္ စစ္ေဆးသည့္ ပစၥည္း မ်ားသည ္စြမ္းရည္ ျမင့္မားျပီး အေတာ္ မ်ားမ်ား မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္ပါသည္။ အေပါင္း လကၡဏာ ထြက္လွ်င္ ကိုယ္ဝန္ ရိွႏိုင္ႏႈန္း ျမင့္မား ေသာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ သားဖြား မီးယပ္ ဆရာဝန္ ဆီသုိ႔ လွ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္၍

စစ္ေဆးမႈ ခံယူ ၾကပါ။

※ကိုယ္ဝန္ စစ္သည့္ ကိရိယာသည္ သားအိမ္္ ျပင္ပ၌ ကိုယ္ဝန္ တည္လွ်င္လည္း တု႔ံျပန္ ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္၌ ျပႆနာ ရိွမရိွကို လွ်င္ျမန္စြာ စစ္ေဆး၍ အတည္ ျပဳရန္ ္လိုအပ္ ပါသည္။

●အႏုတ္လကၡဏာေပၚလွ်င္

စစ္ေဆးသည့္ ပစၥည္းကို မွန္ကန္စြာ မသုံးျခင္း၊ အခ်ိန္ ေစာလြန္းျခင္း မ်ားလည္း ရိွတတ္ ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ ရိွျခင္း လကၡဏာ မ်ားက ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အခါမ်ား၌ ေနာက္ရက္ မ်ားတြင္ ဆက္၍ စမ္းသပ္္ၾကည့္ျခင္း၊ သားဖြား မီးယပ္ ဆရာဝန္ ဆီ၌ စစ္ေဆး ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ ္ၾကရ ေအာင္။

※ကိုယ္ဝန္ စစ္ေဆးသည့္ ပစၥည္းကို အသုံး မျပဳခင္၌ လမ္းညႊန္ စာကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ျပီးမွ အသုံးျပဳပါ။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on