မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

 • ေလးဘက္သြားျခင္းအဆင

  ေလးဘက္သြားျခင္းအဆင

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ေလးဘက္သြားအရြယ္
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ေလးဘက္သြားအရြယ္
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ေသးေပါက္ ထားတယ္လို႔ သိေန တာေတာင္ ပတ္ေျပး ေနသည္!လႈပ္ရွားလို႔ ပင္ပန္းျပီး ေကာင္း...

  အေသးစိတ္

 • အိပ္စက္ျခင္းအဆင့္

  အိပ္စက္ျခင္းအဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • လွိမ့္အိပ္ျခင္း
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • အိပ္စက္တာမ်ားတဲ့အရြယ္
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ကေလးက သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို အိပ္စက္ ျခင္း၌ အသုံး ျပဳေန ေပမဲ့လည္း ေျခ...

  အေသးစိတ္

 • ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

  ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ထိုင္ႏိုင္ေသာအရြယ္
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • ထိုင္ႏိုင္ျခင္း
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ကေလးက အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွား မႈကို ျပဳလုပ္ ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝတ္ေပး ...

  အေသးစိတ္

 • မတ္တပ္ရပ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အဆင့္

  မတ္တပ္ရပ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏွစ္ႏွစ္သားအရြယ္
  • ႏြားႏို႔
  • မတ္တပ္ရပ္ျခင္း
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္း
  • မတ္တပ္ရပ္ျခင္းမွ လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္းအဆင့္သို႔
  • မတ္တပ္ရပ္ျခင္း -လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္းအဆင့္

  လမ္းပတ္ေလွ်ာက္ ေနတာေတာင္ တင္ပါးက ၾကီးေနျပီး လႈပ္ရွား ရခက္ ေနပုံ ရ၏။လမ္းေလွ်ာက္ လ...

  အေသးစိတ္

 • Lesson1 ေမြးခါစအခ်ိန

  ေမြးခါစအခ်ိန

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ေမြးကင္းစ
  • ႏြားႏို႔
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ
  • ေမြးကင္းစအရြယ္

  ကေလး၏ "ယခု" ႏွင့္ "မၾကာမီ"ကိုခြဲျခမ္းျခင္း! ေမြးကင္းစအခ်ိန္

  အေသးစိတ္

 • ပိုမိုၾကီးထြားလာေသာအဆင

  ပိုမိုၾကီးထြားလာေသာအဆင

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ၃ႏွစ္ႏွင့္အထက္အရြယ
  • သင့္ကေလးေလးအတြက္ေလ့က်င့္ေပးပါ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • ႏို႔စို႔ကေလးအရြယ္အတြက္အစားအစာ
  • လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း

  ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးထြား လာလွ်င္ ဆီး ပမာ ဏလည္း မ်ားလာမည္။ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးထြား လာလွ်င္ ေျ...

  အေသးစိတ္

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ