အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း ဆိုတာ?

စီနီယာ မိခင္မ်ား ဆီမွ ဗိုက္ထဲ မွာပဲ ရိွေသးသည့္ ကေလး ငယ္၏ အယ္လ္ထ ရာေဆာင္းႏွင့္ ရိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပုံကို
ျမင္ဘူးပါ သလား?

ဘယ္လိုရိုက္တာလဲ?

ပထမ အၾကိမ္ စစ္ေဆး မႈခံ ကတည္းက အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္၍ စစ္ႏိုင္ ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း၌ ရိွေသာ ကေလး ငယ္၏ ၾကီးထြားမႈ အေျခ အေန၊ က်န္းမာေရး အေျခ အေန၊ အေမ့ ဗိုက္ထဲမွ အေျခ အေနကုိ ုပုံရိပ္ျဖင့္ စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။

အခု တေလာမွာ အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္သည့္ နည္းပ

ညာသည္ အရမ္းကို တိုးတက္ လာျပီး စစ္ေဆး ပုံစစ္ ေဆးနည္း၊ ပုံရိပ္ ေပၚပုံ ေပၚနည္း၌ မူတည္၍ အမ်ိဳး အစား အားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါသည္။

ဓာတ္ပုံပံ့ပိုးေပးမႈ: Inoue Ladies Clinic

အယ္လ္ထရာေဆာင္း၏ဖြဲ႔စည္းပုံ

အယ္လ္ထရာေဆာင္း၏ဖြဲ႔စည္းပုံ

အယ္လ္ထရာေဆာင္းစက္(ဓာတ္ပုံသည္4Dစက္ျဖစ္သည္)

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း စက္သည္ ငါးအုပ္ မ်ားကို ရွာေဖြသည့္ စက္ႏွင့္ ဥပမာ ေပးလို႔ ရပါသည္။ ျမင့္မားသည့္

အၾကိမ္ အေရအတြက္ ရိွသည့္ အယ္လ္ထရာ ေဆာင္းလႈိင္း

သည္အရည္ ထဲကို ျဖတ္လွ်င္ ခႏၶာ ကိုယ္တြင္း အဂါၤႏွင့္ တစ္ရႈး အစြန္း မ်ားမွ ေနျပီး ေရာင္ျပန္ ဟပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္

ရိွပါသည္။ ထိုအ ရာကို ပင္လယ္ ထဲ၌ အသုံး ျပဳျခင္းက ငါးအုပ္ရွာ ေဖြသည့္ အရာ ျဖစ္ျပီး၊ အရည္ျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ

အေမ့ ဝမ္းဗိုက္၌ အသုံ ျပဳျခင္းက ကုိယ္ဝႏု္ ေဆာင္ခ်ိန္ စစ္ေဆးသည့္ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

ေရာင္ျပန္ လႈိင္းအား ပုံရိပ္ တခု အေနျဖင့္ ကူးယူ ၾကည့္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေမာ္နီ တာျဖင့္ စစ္ေဆး ႏိုင္ျခင္း၊ ပရင့္ ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဆးရုံေပၚ မူတည္ျပီး ဗီဒီယို ကူးယူ ရရိွႏိုင္မႈ မ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ ပါသည္။ အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္းသည္ X-rays ကဲ့သို႔ ကိုယ္ဝန္ သည္အား ေဘးထြက္

ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစတယ္ဆိုတဲ့ဥပမာမ်ိဳးမ ရိွပဲ အရမ္းကို စိတ္ခ် ရသည့္ စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္းလို႔ ေျပာလို႔ ရပါသည္။

အယ္လ္ထရာေဆာင္းစက္(ဓာတ္ပုံသည္4Dစက္ျဖစ္သည္)

အထား အသို ေပၚမူ တည္ေသာ အမ်ိဳး အစား

Transvaginal method

ဖင့္ရိုက္ထားေသာအယ္လ္ထရာေဆာင္းပုံ

ဖင့္ရိုက္ထားေသာအယ္လ္ထရာေဆာင္းပုံ

ခႏၶာကိုယ္ ထဲထည့္ျပီး ရွာေဖြေသာ ကိရိယာ ျဖစ္သည့္ အေခ်ာင္း ပုံသ႑ာန္ ရိွေသာ အသံလိႈင္း လႊင့္သည့္ ကိရိယာကို မိန္းမ ကိုယ္အဂါၤ ထဲသို႔ ထည့္သြင္းျပီး စစ္ေဆးေသာ နည္းလမ္း။

ကိုယ္ဝန္ ၁၁-၁၂ ပတ္ေလာက္ အထိက ဤနည္း လမ္းကို

အသုံး ျပဳ၍ အဓိက ကေတာ့ ပထမဆုံး စစ္ေဆး မႈက စျပီး

အယ္လ္ထရာ ေဆာင္းရိုက္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ မိန္းမ အဂါၤထဲ ထည့္ျခင္းျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္ ထဲ၌ ရိွေသာ ကေလး

ငယ္အား အနီး ကပ္ျဖင့္ သားအိမ္ အတြင္း ပိုင္းကို ေလ့လာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပုံရိပ္ အေသး စိတ္ကိုလည္း ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး ႏိုင္ပါသည္။ ကေလး ငယ္၏ အေျခ အေနတင္ မဟုတ္ပဲ မိခင္၏ သားအိမ္ႏွင့္ မ်ိဳးဥအိမ္ က်န္းမာေရး ကိုလည္း ေဆးစစ္ ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ေအး သက္သာ စြာျဖင့္

စစ္ေဆးမႈ ခံယူလွ်င္ နာက်င္ မႈကို မခံစား ရေပမဲ့လည္း စိတ္လႈပ္ရွား မႈေၾကာင့္ အားတင္း ထားလွ်င္ ္မိန္းမ အဂါၤထဲ ထည့္သည့္ အခ်ိန္၌ နာက်င္ မႈကို ခံစား ရသည္ မ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလို ျဖစ္လွ်င္ ဆရာ ဝန္အား အမွန္ အတိုင္း ေျပာၾက ရေအာင္။

ဤကိရိ ယာသည္ သုံးျပီးတိုင္း ပိုးသတ္ ထား၍ သီးသန္႔ ကြန္ဒုံး၌ စြပ္ျပီး အသုံး ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သန္႔ရွင္း မႈအတြက္ ကိုလည္း စိတ္ခ် ရပါသည္။

Transabdominal method

ဖင့္ရိုက္ထားေသာ အယ္လ္ထရာေဆာင္းပုံ

ဖင့္ရိုက္ထားေသာ အယ္လ္ထရာေဆာင္းပုံ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အလယ္ပိုင္းေလာက္မွစျပီးၾကည့္ရႈႏိုင္

ေသာအယ္လ္ထရာေဆာင္းျဖင့္စစ္ေဆးမႈသည္ဝမ္းဗိုက္အ

ျပင္ဘက္မွရွာေဖြေရးကိရိယာကိုထိကပ္၍ၾကည့္သည့္နည္း

လမ္းျဖစ္ပါသည္။

အယ္လ္ထရာေဆာင္းလႈိင္းျဖတ္ျခင္းကိုေကာင္းမြန္ရန္ဂ်ယ္လီ

ကိုဗိုက္၌သုတ္လိမ္း၍ထိုကိရိယာအားေျဖးေျဖးခ်င္းပြတ္တိုက္

သြားရုံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဂ်ယ္လီသည္အနည္းငယ္ေအးျမမႈျဖစ္ေစေသာ္လည္းနာက်င္မႈမရွိပါ။ကေလး၏တည္ေနရာ၊လႈပ္ရွားမႈကိုလိုက္၍အမူအရာေျပာင္းျခင္း၊အသက္ရႈျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးညႊန္ၾကားျပသမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းလႈပ္ရွားဖို႔ရန္ကကိုယ္ဝန္ေႏွာင္းပိုင္းကာလေရာက္လာလွ်င္ ခက္ခဲလာသည့္အခါလည္းရိွသည္။

ဂ်ယ္လီသည္ဆိုးက်ိဳးမရွိပဲစစ္ေဆးျပီးေနာက္အဝတ္ျဖင့္သုတ္

လိုက္ရုံျဖင့္သန္႔စင္သြားပါမည္။

စစ္ေဆးမႈ ေပၚမူ တည္ေသာ အမ်ိဳး အစား?

[အယ္လ္ထရာေဆာင္း2Dနည္းလမ္း]

2D အယ္လ္ထရာေဆာင္း ဓာတ္ပုံ

2D အယ္လ္ထရာေဆာင္း ဓာတ္ပုံ

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း လိႈင္း၏ ေရာင္ျပန္ ကေန ရရိွေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို မ်က္ႏွာျပင္ ပုံရိပ္ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္ အရာ ျဖစ္ျပီး အသုံး ျပဳသူ မ်ားသည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

ခႏၶာ ကိုယ္တြင္းထည့္ စစ္ေဆးေသာ နည္းႏွင့္ ခနၶာကိုယ္ ျပင္ပ၌ စစ္ေဆး ေသာနည္း ဆိုျပီး ရိွပါသည္။

Color Doppler method *Transabdominal method

အယ္ထရာေဆာင္းရိုက္ျခင္းေၾကာင့္ေသြးစီးဆင္းမႈပမာဏ၊ ျမန္ႏႈန္းကိုတိုင္းတာႏိုင္၍ကေလးခ်က္ၾကိဳး၏ေသြးေၾကာမွ်င္အေရအတြက္၊ႏွလုံးပုံသ႑ာန္ပုံမွန္ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း သိရိွႏိုင္ပါသည္။

3D method*Transabdominal method

3D အယ္လ္ထရာေဆာင္းဓာတ္ပုံ

3D အယ္လ္ထရာေဆာင္းဓာတ္ပုံ

3D အယ္လ္ထရာေဆာင္းဓာတ္ပုံ တကယ္ကိုျပဴတင္းေပါက္မွေခ်ာင္းၾကည့္ေနသလိုသုံးဖက္

ျမင္ပုံစံျဖင့္ကေလးေလးကိုၾကည္႔ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း။

4D နည္းလမ္း ※ Transabdominal method

4D အယ္လ္ထရာေဆာင္းဓာတ္ပုံ

4D အယ္လ္ထရာေဆာင္းဓာတ္ပုံ

3D နည္း၌ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈ အျပင္ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ အျဖစ္

လုပ္ထားျခင္း၊ ကေလး ငယ္သည္ သေႏၶ သားအား ဝန္းရံ ထားေသာ အရည္ ထဲ၌ တကယ့္ကို အာကာသ ထဲ၌ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ ေနသ လိုမ်ိဳး ျမင္ကြင္းကို စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ျမင္ ေတြ႔ရမွာပါ။

ကေလး ငယ္၏ ၾကီးထြား မႈအား စစ္ေဆး ႏိုင္ျခင္း၊ မိခင္၏

သားအိမ္၊ မ်ိဳးဥအိမ္ အေျခ အေန မ်ားကို စစ္ေဆး ဖို႔ရန္ 2D နည္းလမ္း ျဖင့္လည္း လုံေလာက္သည့္ အတြက္ 3D,4D ရိွေန ေပမဲ့လည္း စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ပဲ ဆႏၵ ရိွေသာ သူမ်ား ကိုသာ စစ္ေပးသည့္ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားလည္း ရိွပါသည္။

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း အၾကိမ္ေရ?

ဤသည္လည္း ေဆးကုသ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပၚမူတည္ ပင္မဲ့

အယ္ထရာ ေဆာင္းရိုက္ ျခင္းသည္ အကုန္ အက် မ်ားျခင္း

ေၾကာင့္ အျမဲတမ္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ သြားလုပ္ေန ရသည့္ သားဖြား ဌာနလည္း ရိွသလို၊ လိုအပ္မႈ ေပၚလိုက္ျပီး ၂ၾကိမ္ ၃ၾကိမ္ ရိုက္ေပးေသာ ေနရာ မ်ားလည္း ရိွပါသည္။

အယ္လ္ ထရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္းျဖင့္ ဘာသိ ႏိုင္သလဲ?

3D,4D အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ဆိုရင္ျဖင့္ ကေလး ငယ္၏

ပုံသ႑ာန္ သည္ အမွန္ အကန္ ျဖစ္၏။ သားအိမ္ အတြင္း ရိွေနေသာ ပုံရိပ္ ဆိုတာ မယုံၾကည္ ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳး မိခင္၏ ဝမ္းဗိုက္ ထဲ၌ ရိွေသာ ကေလး ငယ္၏ ပုံရိပ္အား ၾကည့္ရႈ ျခင္းသည္ ဘယ္လို ကိစၥကို သိရိွရန္ အတြက္ ပါလဲ?

မိခင္၏ က်န္းမာ ေရးအား စစ္ေဆးျခင္း

ပထမဆုံး မိခင္၏ သားအိမ္ႏွင့္ မ်ိဳးဥအိမ္ အေျခ အေနကို စစ္ေဆး ႏိုင္ပါသည္။ ပထမ အၾကိမ္ စစ္ေဆးသည့္ အဆင့္တြင္ သားအိမ္ ျပင္ပ ကိုယ္ဝန္ တည္ေနျခင္း ရိွမရိွ၊ မ်ိဳးဥအိမ္ ပုံမွန္ ဟုတ္မဟုတ္၊ ကိုယ္ဝန္၌ ျပႆနာ ရိွမရိွ တို႔အား ေသခ်ာစြာ အတည္ ျပဳရန္၊ အေရး ၾကီးေသာ

ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ရန္ အတြက္ မရိွ မျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္၏ က်န္းမာ ေရးကို သိရိွ ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ဆက္လက္ ဖြံ႔ျဖိဳးသည့္ အေျခ အေန မွာပင္ အခ်င္းတိုင္ တဝုိက္ အစရိွ သည္တို႔၏ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး မႈမ်ား ၌လည္း အသုံးဝင္ ပါသည္။

ကေလး ဘယ္လို ၾကီးထြား သလဲ ဆိုတာ သိရိွ ျခင္း

အေရးၾကီး ဆုံးေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ကေလး ငယ္ေလး

ေခ်ာေခ်ာ ေမာေမာျဖင့္ ၾကီးျပင္း ေနလား ဆိုတာကို စစ္ေဆး ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျမႊာလား ကေလးက ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနလား သိႏိုင္တာ တခုထဲ မဟုတ္ပဲ ကေလး၏ ပုံသ႑ာန္ ေပၚမူ တည္၍ အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ အစိတ္ အပိုင္း မ်ား၏ အရွည္ႏွင့္ အရြယ္ အစား ကိုလည္း တိုင္းတာ ႏိုင္ပါသည္။ ေမြးဖြားမည့္ ရက္ကို အတည္ ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ""crown-rump length"" လို႔ေခၚသည့့္ ေခါင္းမွ တင္ပါးထိ

အရွည္၊ ဦးေခါင္း အခ်င္း၊ ေပါင္ရဲ႔ အရိုး အရွည္၊ ဝမ္းဗိုက္ တဝိုက္ ၏ဆိုဒ္၊ အစရိွ သည္တို႔အား အေသးစိတ ္တိုင္းတာ

သြားမည္။ တဖန္ ကိုယ္ဝန္ ၂၄ပတ္ ဆိုရင္ ေယာက်ားေလး၊ မိန္းကေလး ခြဲျခားမႈ ပါသိရိွ လာမည္။ ဒါေပမဲ့ က်ားမ သတ္မွတ္ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ မေျပာ ျပသည့္ သားဖြား ေဆးရုံလည္း ရိွပါသည္။

ကေလး၏ က်န္းမာ ေရးကို နားလည္ျခင္း

Color Doppler နည္းလမ္းျဖင့္ ကေလး၏ ေသြးလည္ ပတ္မႈ

အေျခ အေနကို သိသည့္ အတြက္ ကိုယ္အဂါၤ တခု ခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ခ်က္ၾကိဳး၏ အေျခအေန၊ ႏွလုံး ပုံမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ အစရိွ သည္တို႔အား ရွာေဖြၾကည့္ ႏိုင္သည္။ တဖန္ ဝမ္းရည္ ပမာဏ၊ အခ်င္း အေန အထား၊ ခ်က္ အေျခအေန မွလည္း ေမြးဖြားသည့္ အခါ၌ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေစာစီးစြာ ေတြ႔ရိွႏိုင္ ေပမဲ့လည္း အျမင္ျဖင့္ စစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ သိပၸံ နည္းျဖင့္ စစ္ေဆး ျခင္းသည္ မတူညီ ေသာေၾကာင့္ အေျခ အေန အားလုံးကို ရွာေဖြ ေတြ႔ႏုိင္ မည္လို႔ေတာ့ မဆို ႏိုင္ပါဘူး။

「သိရိွမႈ」ထက္ကိုပိုေသာ「ခံစားမႈ」

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္းျဖင့္ ဗိုက္ထဲ၌ ရိွေနေသာ ကေလး ေလးကို ၾကည့္ႏိုင္ ျခင္းသည္ အရမ္းကို လွ်ိဳ႔ဝွက္ ဆန္းၾကယ္ ပါသည္။ ထိုအ ရာသည္ အေမ တေယာက္ အေနျဖင့္ ကေလးႏွင့္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ပထမဆုံး အေတြ႔အၾကံဳ၊ အေမ စိတ္ကို ေမြးဖြား ဖို႔ရန္လည္း အရမ္းကို အသုံး ဝင္သည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံ ရလွ်င္ မိသား စုကို ခ်က္ခ်င္း ျပလိုက္ပါ။

ဓာတ္ပုံရႏိုင္ပါသလား?

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္သူ အမ်ားၾကီး ရိွပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆး ရတာကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနသူလည္း ရိွေကာင္း ရိွႏိုင္ ပါသည္။ အဲ့ဒီ ထဲမွာမွဗီဒီယိုျဖင့္ ပုံရိပ္ ကိုလည္း ရယူ ႏိုင္သည္။ အေတာ္ မ်ားမ်ားေသာ သားဖြား မီးယပ္ ဌာနမ်ား၌ အမွတ္ တရ အေနျဖင့္ ဓာတ္ပုံ ထုတ္ေပး ေပမဲ့လည္း စစ္ေဆးမႈ လုပ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း အတြက္ ဆရာဝန္ ၏ လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ သားဖြား အထူးကု ဆရာဝန္ကို ေသခ်ာ ေမးၾကည့္ ထားၾက ရေအာင္။

ဓာတ္ပုံလိုခ်င္သည့္အခါမွာ...

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ဓာတ္ပုံ လိုခ်င္လွ်င္ သားဖြား မီးယပ္ ဌာနကို ေရြးခ်ယ္သည့္ အခ်ိန္ ကတည္းက ရႏိုင္လား မရႏိုင္ ဘူးလား ဆိုတာကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး ထားရ ပါမည္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ေသခ်ာ မသိပဲ သြားေနက် သားဖြား မီးယပ္ ဌာနကို ေရြးခ်ယ္ မိထားလွ်င္ ကိုယ္က ေဆးရုံ မသြား လည္းပဲ အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း သီးသန္႔ ရိုက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္ ေပးေသာ ေဆးရု ံမ်ားလည္း ရိွေသာေၾကာင့္ အင္တာ နက္ထဲ၌ ရွာၾကည့္ ရေအာင္။

ဓာတ္ပုံကအလကားရႏိုင္မလား?

ဤဟာ သည္လည္း ေဆးကုသ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပၚ၌ မူတည္ ပါသည္။ ပုံမွန္ 2Dပုံ ဆိုလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ အေနႏွင့္ ပရင့္ထုတ္ ေပးသည့္ ေနရာမ်ား ရိွေပ မဲ့လည္း 3D ဓာတ္ပုံတို႔ ဗီဒီယိုတို႔ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ပိုက္ဆံ ယန္းေထာင္ ေက်ာ္က် သင့္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on