ပထမ အၾကိမ္ ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္ျခင္း

ပထမ အၾကိမ္ ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္ျခင္း

အရမ္း ဆိုးရြားသည့္ ေအာ့အန္မႈ ဆိုလွ်င္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ?

『ဒီလို စိတ္လက္ မအီ မသာ ျဖစ္ျခင္း ကလည္း ဗိုက္ထဲ၌ ကေလးေလး ရိွေနသည္ ဆိုသည့္ သက္ေသ ျဖစ္ပါ၏ 』 ကိုယ္ရဲ႕ စိတ္ကို အေပါင္း လကၡဏာ ပဲေဆာင္ ထားျပီး ခႏၶာကိုယ္ ကိုလည္း လုံးဝ မလုပ္ ႏိုင္တာကို မလုပ္ခိုင္း ပဲႏွင့္ ဤ ေဝဒနာ အား ေက်ာ္လႊား ၾကရေအာင္။

ဒီလို ေအာ့အန္ မႈသည္ ဘယ္အ ခ်ိန္၌ ဘယ္လို ေပၚလာ တာပါ သလဲ?

့့္ေအာ့အန္ မႈသည္ တဦးႏွင့္ တဦး ကြာျခားခ်က္ ရိွေပ မဲ့လည္း အထူး သျဖင့္ ဘယ္လို ေရာဂါ အေျခ အေနက

ဘယ္လို အခ်ိန္ မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္လြယ္ လဲဆို တာကို သိထား

လွ်င္ ေျဖရွင္း ရမည့္ နည္းလမ္း ကိုလည္း ဆက္စပ္ သိရိွ ႏိုင္ပုံ ရပါသည္။

ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္မႈ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရ တာလဲ?

ေမွ်ာ္လင့္ မထားသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေပ မဲ့လည္း ဒီလို ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္း အရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက အခ်က္ကို တိတိ က်က် အေျဖ ေပးႏိုင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွေသး ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္ ကေတာ့..

● ယိုစိမ့္ လာေသာ HCG ဟိုမုန္းသည္ အန္ခ်င္ စိတ္အား ႏႈိးဆြ ေသာေၾကာင့္

● ေဟာ္မုန္း ေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ အာရုံေၾကာ စနစ္၏ ဟန္ခ်က္မ်ား ပ်က္လာ ေသာေၾကာင့္

● သုတ္ပိုး ဝင္ေရာက္ မႈႏွင့္ သေႏၶ သားအား မိခင္ ခႏၶာ ကိုယ္မွ ေန၍ မတူ ညီေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တခု အျဖစ္ မွတ္ယူျပီး တုံ႔ျပန္ ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္မ တည့္မႈ ျဖစ္လာ သည့္အတြက္

စိတ္ပုိင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥ မ်ားကလည္း အေၾကာင္း ရင္းတ ရပ္ေနျဖင့္ စဥ္းစား လို႔ရ ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အေၾကာင္း ရင္းက သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွ ေသးသည့္ အတြက္ 『ဒီလို လုပ္လိုက္ ရင္ေတာ့ ေပ်ာက္မည္』 ဆိုသည့္ အထူး ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ေဆးလို မ်ိဳးလည္း ရွာမ ေတြ႔ေသး ပါဘူး ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္ မွစျပီး ေအာ့အန္မႈ ျဖစ္ပါ သလဲ?

အေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ စရိွ ခ်ိန္၌ ျမင္ႏိုင္ ေသာ ေရာဂါ အေျခ အေန ျဖစ္ျပီး လကၡဏာ ျပတာ ျမန္သည့္ သူကေတာ့ ""ရာသီေသြး ဆင္းတာ ေနာက္က် ေနပါလား"" လို႔ထင္ လိုက္သည့္ အခ်ိန္ ေလာက္က စျပီး စတင္ ေနျခင္း မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ ၄ပတ္ ေလာက္က စ၍ ၁၅ပတ္ေလာက္ထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းမ်ား ရိွျပီး အျပင္း ထန္ဆုံး အခ်ိန္ ကေတာ့ ၈-၉ပတ္ ကအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေပမဲ့ တဦးႏွင့္ တဦး အခ်ိန္ ကာလ မတူညီ မႈမ်ားလည္း ရိွျပီး ၁၀ပတ္ ေလာက္ႏွင့္ ျပီးသြားတဲ့ သူမ်ားလည္း ရိွသလို ကိုယ္ဝန္ ရိွျပီး ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာတဲ့ အထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ေနသူလည္း ရိွပါတယ္။ထို႔အျပင္ ဒီေဝဒနာကို လုံးဝ မခံ စားရဘူး ဆိုေသာ သူမ်ားလည္း ရိွပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္မႈ လကၡဏာ ဆိုတာ?

သူ၏ အဓိက ေရာဂါ အေျခ အေန ကေတာ့ ""အန္ျခင္း၊ အန္ခ်င္ သလို ျဖစ္ျခင္း"" တို႔ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ကေတာ့ မနက္ အိပ္ယာ ထသည့္ အခ်ိန္ ဗိုက္ထဲ၌ ဘာမွ မရိွသည့္ အခါ ေရာဂါ အေျခ အေနက ျပင္းလာ သလို ျဖစ္ေပမဲ့ ဒါလဲ တဦးႏွင့္တဦး အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္၏။

အဓိက ျဖစ္သည့္ လကၡဏာ မ်ားကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

● အန္ျခင္း၊ အန္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ျခင္း။

အစာအိမ္ နာသလို ျဖစ္၍ အန္ခ်င္ သလို ျဖစ္လာျပီး မခံႏိုင္ သည့္အဆုံး အန္ခ်ျခင္း၊ ဗိုက္ထဲ၌ အစာ မရိွ သည့္အ ခ်ိန္၌ အန္စရာ အစာလည္း မရိွ ေသာေၾကာင့့္ ဆိုးရြားသည့္ ေရာဂါ အေျခ အေန တခု ျဖစ္လာသည္။ တဖန္ ပါးစပ္ ထဲ၌ အစား မရိွလွ်င္ အန္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္သည့္ ေရာဂါမ်ိဳး ရိွေသာ သူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။

●အနံ႔မခံႏိုင္ျခင္း

အလို အေလွ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးသည့္ အေၾကာ မ်ားက တည္ျငိမ္မႈ မရိွ ျဖစ္လာ၍ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အရင္က ဘာမွ မျဖစ္ ခဲ့ေသာ အနံ႔ မ်ားက နံလာျပီး ထမင္း ခ်က္သည့္ အနံ႔၊ ဟင္းခ်က္နံ႔ မ်ားက ယေန႕ အထိကို ေမႊးတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ ေပမဲ့လည္း ရုတ္တရက္ မသက္ မသာ ခံစားလာ ရသူ မ်ားလည္း ရိွပါသည္။

●အစားအစာအၾကိဳက္ေျပာင္းလဲျခင္း။

ဒီေန႔ထိ ၾကိဳက္ခဲ့ေသာ အရာ မ်ားကရုတ္တရက္ စားလို႔ မရ ျဖစ္လာျခင္း၊ မၾကိဳက္ ခဲ့ေသာ အရာ မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ စားခ်င္ လာျခင္းမ်ား ရိွတတ္ သည္။

●အိပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ျခင္း။

ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အိပ္အိပ္ အိပ္ခ်င္စိတ္ မေပ်ာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

●စိတ္မရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ရာသီ ေသြးဆင္း သည့္အ ခါ၌ ကိုက္သ လိုမ်ိဳး ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္မရွည္ ျဖစ္လာျခင္း သည္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ လကၡဏာ ေရာဂါ ထဲ၌ အေတာ္ မ်ားမ်ား ေတ႔ြရ ပါသည္။

ထို ေအာ့အန္ မႈအား ေျဖရွင္း ရမည့္ နည္းလမ္း?

ပထမ ဆုံးက""မျဖစ္ႏိုင္ တာကို မလုပ္ျခင္း"" ဆိုတာ သည္ ဒီအခ်ိန္၌ အေရး ၾကီးဆုံး ျဖစ္သည္။

အန္ခ်င္ ေပမဲ့လည္း ဗိုက္ဆာလွ်င္ စားခ်င္ တာကို စားျပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ သည့္အခါ အနားယူ ႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ကို စဥ္းစား ၾကည့္ရေအာင္!

အခ်ိဳး အစား က်စြာ မစားလည္း Ok !

ေအာ့အန္မႈေၾကာင့္ အစား အေသာက္ကို ထင္သလုိ စားလုိ႔ မရလွ်င္ ကေလး က်န္းမာစြာ မဖြံ႔ျဖိဳး ဘူးလား? ဆိုျပီး စိတ္ပူ စရာ ရိွပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ကိစၥ မရွိ ွပါဘူး။ ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ကိုယ္ဝန္ ေရာဂါ စျဖစ္ ခ်ိန္က ကေလး

ငယ္သည္ ေသးငယ္ လြန္းေသး သည့္ အတြက္ ဒီီေလာက္ထိ အဟာရ မ်ားမ်ား မလိုအပ္ ေသးပါဘူး။

တဖန္ ကေလး ငယ္၏ လိုအပ္ေသာ အဟာရသည္ ကေလး ငယ္ထံသို႕ ဦးစားေပး အေနျဖင့္ ေရာက္ရိွ ႏိုင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျဖစ္ေန ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ တခု၏ ဆန္းၾကယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလး ဆီသုိ႔ လိုအပ္ေသာ folic acid (ဘီတာမင္ B အမ်ိဳး အစား) အစ ရိွေသာ ဘီတာ မင္ဓာတ္ ရယူ ဖို႔ရန္ လိုအပ္ ေပမဲ့လည္း တျခား စားခ်င္တဲ့ အစား အစာ ကိုေတာ့ စားခ်င္ သေလာက္ စားၾက ရေအာင္။။

ေအာ့အန္ မႈအား ေျဖရွင္း ရမည့္ အခ်က္?

တဦးႏွင့္ တဦး မတူညီ ေပမဲ့လည္း ဤအ ခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္မည့္ အေျခခံ အခ်က္ မ်ားကို စုစည္း ထားၾက ရေအာင္။

●အစား အစာ လက္မခံ ႏိုင္သည့္ အခါ ျဖည့္စြက္ အရာ

ႏွင့္လည္း အစဥ္ေျပ ပါသည္။

ဤ ေဝဒနာ ခံစား ေနရေသာ အခါ၌ အဟာရ ပမာန ႏွင့္ ညီမွ် မႈသည္ အဲ့ဒီေလာက္ စိတ္ထဲ မထားလဲ ရသည့္ အခ်ိန္ ကာလလုိ႔ ဆိုေပ မ့ဲလည္း စားခ်င္စိတ္ မရိွ ေပမဲ့လည္း မိခင္၏ ခႏၶာကိုယ္ အားရိွ ဖုိ႔ရန္ အတြက္ စားႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ နည္းနည္း ပဲျဖစ္ျဖစ္ စားထား ရေအာင္။ ျခြင္းခ်က္ ကေတာ့ ယခု တေလာ ကိုယ္ဝန္ စရိွ ခ်ိန္၌ folic acid မလုံ ေလာက္ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ အဂၤါ ခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အေၾကာင္း အခ်က္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ သုေတ သန မွတ္တမ္း မ်ား ျမင့္တက္ လာပါသည္။

အရင္က ကုိယ္ဝန္ ရိွခ်ိန္၌ ဘာရယ္ မဟုတ္ စားခ်င္ လာေသာ fast food ႏွင့္ junk food ပဲဆိုလည္း OK ေပမဲ့

ဒီအခ်ိန္ မွာေတာ့ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ folic acid ႏွင့္ folic acid ရရွိ ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ B12၊ ဗီတာမင္ B6၊ ဗီတာမင္ C မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ယူဖုိ႔ လိုအပ္ ပါသည္။ folic acid သည္ စေတာ္ ဘယ္ရီ၊ ေရွာက္ခ်ိဳသီး၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ ပန္းေဂၚ ဖီစိမ္း တို႔၌ ပါဝင္ ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္နာ ျဖစ္ျပီး ဒီအစား အစာမ်ား မဝင္လွ်င္ folic acid ပါဝင္သည့္ multivitamin ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ လွ်င္ရ ပါသည္။

●ေရဓာတ္ကို ေသခ်ာစြာ ယူၾက ရေအာင္

ေရဓာတ္ မလုံ ေလာက္လွ်င္ ေရဓာတ္ ဆုံးရႈံးမႈ အေျခ အေန ျဖစ္ေပၚျပီး ဆီးပ်စ္ လာေသာ ေၾကာင့္ ေရဓာတ္ ျဖည့္ေပး ၾကရေအာင္။ မင္န လာဓာတ္ ၾကြယ္ဝျပီး ေရစုပ္ ယူမႈ ေကာင္းေသာ ion drink ေသာက္ဖို႔ တိုက္တြန္း ပါသည္။

●ေခါင္းအုံးနားမွာခ်က္ခ်င္းစားလုိ႔ရႏိုင္သည့္အစာမ်ားကို မနက္ အိပ္ရာထ ကတည္းက အန္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာလွ်င္ တေန႔ တာလုံး ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ ေနမည္။ ေခါ

●ေခါင္းအုံးနားမွာခ်က္ခ်င္းစားလုိ႔ရႏိုင္သည့္အစာမ်ားကို မနက္ အိပ္ရာထ ကတည္းက အန္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာလွ်င္ တေန႔ တာလုံး ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ ေနမည္။ ေခါင္းအုံး နား၌ ဘီစကစ္၊ ခရပ္ကာ အစ ရွိေသာ လြယ္လင့္ တကူ ပါးစပ္ ထဲထည့္ ႏိုင္ေသာ အရာကို ျပင္ဆင္ ထားျပီး မ်က္လုံး ပြင့္တာႏွင့္ အိပ္ရက္သား စား၍ ထလွ်င္ အေတာ္ေလး သက္သက္ သာသာႏွင့္ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည္။

●အိမ္အလုပ္၊ရုံးအလုပ္ျဖင့္မႏိုင္ဝန္မထမ္းျခင္း။

ကိုယ္ဝန္ လကၡဏာ ေရာဂါ ျဖစ္ခ်ိန္၌ အနံ႔ မခံ ႏိုင္သည့္ ခံစားမႈ မ်ားျဖစ္ေသာ ထမင္း ဟင္းခ်က္နံ႔၊ ရုံးတက္ ရုံးဆင္း ခ်ိန္ရထား ထဲက အနံ႔ မ်ားကို မခံ ႏိုင္ေသာ ကိစၥ မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထိုအ ခ်ိန္တြင္ မိခင္ ေလာင္းေရာ၊ ကေလးေရာ အေျခ အေနသည္ မတည္ ျငိမ္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မႏုိင္ဝန္ မထမ္း ျခင္းသည္ လိုက္နာ ရမည့္ ကိစၥ တခု ျဖစ္သည္။

●အိမ္မွာဆိုရင္မိသားစုတာဝန္

ကိုယ္ဝန္ ေရာဂါ လကၡဏာ ျဖစ္လွ်င္ ဟင္းေျပာင္း ခ်က္ခိုင္းျခင္း အသင့္ ခ်က္စား ဟင္းလ်ာမ်ား၊ ခ်က္ျပီးသား ရယ္ဒီမိတ္ ဟင္းလ်ာမ်ား စားျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ က်မည္။

●စိတ္ကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္

္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္နာ ေရာဂါသည္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာတာ မ်ားသည့္ အတြက္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႔၍ စကား ေျပာျခင္း၊ ကိုယ္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ေသာ ကိစၥ မ်ားကို လုပ္ျပီး စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ ျခင္းျဖင့္ သက္သာ လာမည္။

ဒီလို အခ်ိန္ ဆရာဝန္ ကုသမႈ ခံယူျခင္း

"ကုိယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္ မႈကို ဆိုးရြားစြာ ခံစား ရေပ မဲ့လည္း အစာ စားႏိုင္ ေသးလွ်င္၊ ေန႔စဥ္ ဘဝ၌ ၾကီးမား

သည့္ ဆုံးရႈံး မႈမရိွ ေသးလွ်င္ ေတာ့ ကိစၥ မရိွ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ""hyperemesis gravidarum""

လို႔ ေခၚေသာ နက္နဲသည့္ အေျခ အေန ျဖစ္လာလွ်င္ အေမေကာ ကေလးပါ ဆိုးရိမ္ ရေသာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ ျပသင့္ ပါသည္။"

● တေန႔လုံးအၾကိမ္ၾကိမ္အန္၍ေရဓာတ္ကုန္ခမ္းျခင္း

● ရက္အေတာ္ၾကာဘာမွသိပ္မစားႏိုင္ျခင္း

● ကိုယ္ဝန္မရိွခင္ထက္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ျခင္း

● ကိုယ္ခံအားေလ်ာ့နဲျပီးမူးေဝျခင္း

ကုသပုံ နည္းလမ္း မ်ားကေတာ့ ေဆးပုလင္း ခ်ိတ္ျပီး ေရဓာတ္ ႏွင့္ အဟာရ ဓာတ္ျဖည့္ျခင္း၊ folid acid ပါေသာ ဗီတာ မင္ေဆး ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ အခါ ေပၚလိုက္၍ စိတ္ျငိမ္ ေဆးႏွင့္ အအန္ ရပ္ေဆး ေပးျခင္း အစ ရိွသည္ တို႔ျဖစ္သည္။ ေရာဂါ အေျခ အေန ေပၚမူ တည္၍ ေဆးရုံ သြားရုံျဖင့္ ျပီးသလို၊ ေဆးရုံ တက္ဖို႔ လိုအပ္ ေသာအခါ မ်ားလည္း ရိွသည္။

တဖန္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ တဝက္ ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း အစာ စားခ်င္စိတ္ မရိွ တာတို႔ ဆက္ျဖစ္ လွ်င္ ကေလး အေပၚအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ျပီး စိတ္ပူ ရေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူ ခ်ိန္၌ ဆရာ ဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ၾကည့္ရေအာင္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on