ကေလး၏ ပထ မဆုံး လႈပ္ရွားမႈ

ကေလး၏ ပထ မဆုံး လႈပ္ရွားမႈ

ကေလး ငယ္၏ လႈပ္ရွားမႈ ဆိုတာ ဘယ္လို ခံစားမႈ မ်ိဳးလဲ?

အျမဲတမ္း လႈပ္ေန တာလား? ဒီလႈပ္ ရွားမႈ၌ ကေလး ဆီမွ အမွာ စကား မ်ားစြာ ပါဝင္ ေနပါသည္။
မိခင္က အဲ့ဒီ အဓိ ပၸာယ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ လက္ခံ ေပးလိုက္ပါ!

ကေလးငယ္၏လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ?

အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္းျဖင့္ ကေလး ငယ္၏ ပုံသ႑ာန္ကို မ်က္လုံးျဖင့္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး ႏိုင္ေသာ ကိစၥ ကလည္း ေပ်ာ္စ ရာတခု ျဖစ္ေပမဲ့လည္း「ဒီေနရာ၌ ကေလးေလး ရိွေနပါလား 」 ဆိုသည့္ ကိုယ္ကိုတိုင္ ခံစားလို႔ ရႏိုင္ေသာ ကေလး လႈပ္ျခင္း..

ဒီလို ေပ်ာ္ရႊင္ မႈမ်ိဳးကို အလွ်င္ အျမန္ ခံစား ၾကည့္ခ်င္ ၾကမွာ ပါပဲ။ ဒါဆို ကေလး လႈပ္ျခင္း ဆိုတာ ဘယ္လို အခ်ိန္၌ ဘယ္လို ခံစား မႈမ်ိဳး လဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ လိုက္ၾက ရေအာင္!

ကေလး၏ လႈပ္ရွားမႈ ဆိုတာ ဘယ္လို မ်ိဳးလဲ?

ကိုယ္ဝန္ ၅ လေလာက္ ေရာက္လာလွ်င္ ကေလး ငယ္၏ အရိုးႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား ၾကီးထြား လာျပီး ေရမႊာ အိတ္ထဲ ၌လည္း ေျခလက္မ်ား ဆန္႔တန္း ျခင္းျဖင့္ သက္ဝင္ လႈပ္ရွားစြာ လွည့္ပတ္

လႈပ္ရွား ႏိုင္လာသည္။ ထိုေျခ လက္မ်ားက မိခင္၏ သားအိမ္ နံရံကို ထိေတြ႔သည့္ အခ်ိန္ ခံစား ရေသာ ခံစား မႈက ကေလး လႈပ္ရွားျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ဤ လႈပ္ရွား မႈသည္ ကေလး

ငယ္က ဝမ္းဗိုက္ ထဲတြင္ ရိွေန ပါသည္ ဆိုတာကို ခံစား ေစခ်င္တာ တခုထဲ မဟုတ္ပဲ ကေလး ကိုယ္တိုင္က မိခင္ကို အသိ ေပးေသာ အေရး ၾကီးသည့္ ဆက္သြယ္ မႈလည္း ျဖစ္၏။

ကေလး လႈပ္ရွား မႈကို ပထမဆုံး ခံစား မိသည့္ အခ်ိန္

သာမန္ အားျဖင့္ ပထမ အၾကိမ္ ကေလး လႈပ္ရွား မႈကို ခံစား ရျခင္း

သည္ ကိုယ္ဝန္ ၁၈ပတ္ ကေန ၂၀ပတ္ လို႔ေျပာ ၾကပါသည္။ ဒါေပ မဲ့ ကေလး လႈပ္ရွား မႈကို ခံစား ရသည့္ ကာလသည္ တဦးႏွင့္ တဦး ကြာျခားခ်က္ ၾကီးမား ပါသည္။ မိခင္၏ အေရ ျပားေအာက္ အဆီ အထူႏွင့္ ေရမႊာ ေရပ မာဏ၊ အခ်င္း အေန အထား အစ ရိွသည္ တို႔ေပၚ မူတည္ျပီး ခံစားပုံ ေျပာင္းလဲ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္ ကာလကို ေက်ာ္၍ ကေလး လႈပ္ရွားမႈ ကိုမ ခံစား ရလွ်င္လည္း စိတ္ပူ စရာ မလိုပါ။ အယ္လ္ထ ရာေဆာင္းျဖင့္ ကေလး၏ က်န္းမာစြာ ၾကီးျပင္း ေနသည့္ ပုံအား စစ္ၾကည့္ ႏိုင္လွ်င္ ျပႆနာ မရိွ ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ပါ။

ကေလးငယ္၏လႈပ္ရွားမႈေျပာင္းလဲျခင္း

အမွန္ တကယ္ ကေတာ့ ကေလး ငယ္သည္ မိခင္က လႈပ္ရွား မႈကို

မခံစား ရခင္ ကတည္းက လႈပ္ေန ပါျပီ။

ကိုယ္ဝန္ ၇ပတ္ ေျမာက္ေလာက္ ျဖစ္လာလွ်င္ အာရုံေၾကာ ဖြံ႔ျဖိဳး

လာျပီး ၁၂ပတ္ ေလာက္မွ ေန၍ လက္ေခ်ာင္း လႈပ္ရွားမႈ စတင္ျပီး ၂၀ပတ္ ေျမာက္ကို ေက်ာ္လြန္ လာလွ်င္ ေရမႊာ အိတ္ထဲ၌ လြတ္ လပ္ စြာျဖင့္ လႈပ္ရွား ႏိုင္လာသည္!ဒီအ ခ်ိန္သည္ မိခင္က ကေလး၏ လႈပ္ရွား မႈကို ခံစား ႏိုင္ျခင္း အစ ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွား ျခင္းကို ခံစား ရပုံ ေျပာင္းလဲျခင္း

ကေလး ငယ္၏ လႈပ္ရွား မႈကို ပထမ အၾကိမ္ ခံစား ရခ်ိန္က တဦးႏွင့္ တဦး မတူညီ သလို၊ ခံစား ရပုံလည္း မတူပါ။

ပထမဆုံး အၾကိမ္၌ ဗိုက္ထဲတြင္ ဓာတ္စီးေၾကာင္း ျဖတ္ေျပး သလို

ေလတိုက္ သလုိမ်ိဳး အရာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဘာမွ မရွိသည့္ ခံစား ခ်က္မ်ိဳး

ေျပာင္းသြားျပီး မၾကာမီ တြင္「အ..ကန္ေနတာ」လို႔ နားလည္ ေလာက္သည့္ ခံစားမႈ ျဖစ္လာ သည္။ တခါ တေလ ကေလးက ၾကိဳ႔ထိုး ျခင္းကို ခံစား ရျခင္း မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထို႔ထက္ ပိုျပင္းထန္ လာလွ်င္ ဗိုက္ကို မ်က္လုံးျဖင့္ ၾကည့္ရုံျဖင့္ ကေလး လႈပ္ေန တာကို သိျခင္းလည္းရိွသည္။

ထိုလႈပ္ရွား မႈမွ တဆင့္ ကေလးႏွင့္ ထိေတြ႔ ၾကရေအာင္။

ကေလး လႈပ္ျခင္းသည္ မိခင္ႏွင့္ ဗိုက္ထဲမွ ကေလး၏ ပထမဆုံး ေသာဆက္ သြယ္မႈ!

မိခင္သည္ ကေလး လႈပ္ျခင္း မွတဆင့္ ကေလး က်န္းမာလား

မက်န္း မာဘူးလား ဆိုျပီး စစ္ေဆးျခင္း၊ စကား ေျပာျခင္း မ်ားလုပ္ ႏိုင္သည္။ ကေလး ကလည္း မိခင္ႏွင့္ စကား ေျပာရျခင္း၊ ေဆာ့က စား ရျခင္းကို ႏွစ္သက္ ပါသည္။

ဗိုက္ထဲ ၌ရိွေသာ ကေလးႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံ ႏိုင္သည့္ တန္ဖိုး

ရိွေသာ အခ်ိန္ မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ ၾကည့္ရေအာင္။

ကေလး လႈပ္ျခင္း အား စစ္ေဆး ၾကည့္ျခင္း

ကေလး လႈပ္ျခင္းသည္ ကေလး ငယ္က က်န္းမာ စြာျဖင့္ ၾကီးထြား

ေနလား ဆိုတာကို စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္ တခုေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္၏။ ကေလး လႈပ္ျခင္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ သိရိွ ခံစား ေနခဲ့ ရျပီး တေန႔ တာေလာက္ မလႈပ္ ဘူးလို႔ ခံစား ရသည့္ အခ်ိန္၌ စိတ္ခ် ရေအာင္ ေဆးရုံ သြားျပ ၾကည့္တာ ပိုေကာင္း ပါသည္။

တဖန္ ကိုယ္ဝန္ ၃၂ပတ္ ~၃၅ပတ္ ေလာက္ေရာက္ လာလွ်င္ ကေလး အိပ္ေန ခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုးေန ခ်ိန္၌ စီးဝါး က်စြာလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာ ေသာေၾကာင့္ ေန႔တိုင္း ၁၀ၾကိမ္ လႈပ္တဲ့ထိ ၾကာခ်ိန္ ကိုမွတ္ ထား ျပီး လႈပ္ရွား မႈကို ေရတြက္ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ကေလး ငယ္က ပို၍

က်န္းမာစြာ ၾကီးျပင္း လာေန သည္ကို သိရိွ ႏိုင္ပါသည္။

【 ကေလးလႈပ္မႈအားေရတြက္ပုံေရတြက္နည္း】

၁) ေန႔တိုင္း ထမင္း စားျပီး ေနာက္ႏွင့္ မအိပ္ခင္ အစ ရိွေသာ အေမ အနားယူ ေနသည့္ အခ်ိန္၌ လုပ္ရန္

၂) ဘယ္ဘက္ကို ေစာင္း၍ အိပ္ပါ။

၃) ကေလး ၁၀ၾကိမ္ လႈပ္လွ်င္ ဘယ္ႏွ မိနစ္ ၾကာခဲ့ လည္းဆို တာကို တိုင္းတာမည္။

★ ပုံမွန္ႏွင့္ အေျခ အေန မတူျခင္း၊ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ပုံမွန္ အတိုင္း စစ္ေဆး ႏိုင္ခဲ့ ေပမဲ့ ကေလး၏ လႈပ္ရွား မႈကို လုံးဝ မခံစား ရေတာ့

သည့္အခါ စိတ္ခ် ရေအာင္ ေဆးရုံ သြား၍ ေဆြးေႏြး ၾကည့္ရင္ ေကာင္းပါ သည္။

ကေလး မလႈပ္ လွွ်င္လည္း စိတ္မ ပူပါႏွင့္။

ကေလး လႈပ္ျခင္းကို စတင္ ခံစား ရလာလွ်င္ ကေလးက လႈပ္ရွားမႈ

မရိွ တဲ့အ ခ်ိန္၌ စိတ္ပူ လာတတ္ ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ကေလး ငယ္

သည္ ဗိုက္ထဲ၌ အိပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ လႈပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ ဆိုျပီး

ရိွသည္။ အၾကမ္း ဖ်င္းအားျဖင့္ မိနစ္၆၀ ပတ္လည္ျဖင့္ အိပ္လိုက္ ႏိုးလိုက္ ျဖစ္သည္။ ၁နာရီ ၾကာေပ မဲ့လည္း လုံးဝ ကေလး၏ လႈပ္ရွား မႈကို မခံ စားရ သည့္အ ခါ၌ ေဆးရုံ သြားျပ ၾကည့္ပါ။

ကေလးငယ္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ

ကေလး လႈပ္ရွား ျခင္းကို ခံစား ရျခင္းသည္ ကေလးက က်န္းမာ

စြာျဖင့္ ၾကီးျပင္း လာျခင္း သက္ေသ။ ဒီလို လႈပ္ရွား မႈကို ခံစားရ သည့္အခါ အာရုံေၾကာ မ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္ ေလးဖြံ႔ျဖိဳး လာျပီး

အၾကား အာရုံလည္း ျပည့္စုံ လာပါျပီ။

ဝမ္းဗိုက္ ကိုထိ ၾကည့္ျခင္း၊ စကား လွမ္းေျပာ ၾကည့္ျခင္း၊ သီခ်င္း နားေထာင္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ကေလး ငယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ မႈကို လုပ္ၾကည့္ ၾကရေအာင္!မိခင္၏ လႈပ္ရွား မႈသည္ ကေလး ဆီသို႔ ေရာက္ရိွျပီး တု႔ံျပန္ မႈကို ခံစား ရျခင္းသည္ ဒီအျပင္ မရွိေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ျဖစ္၏။ ""kicking game"" လို႔ေခၚေသာ ကေလး ငယ္၏ လႈပ္ရွား မႈမွ တဆင့္ ကေလးႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ယူရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။ ၾကိမ္းေသ တၾကိမ္ေလာက္ လုပ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုလဲ?

【Kicking game】

kicking game သည္ အစ ပိုင္း၌ လြယ္သည့္ ေနရာက စ၍ လုပ္ႏိုင္ သြားလွ်င္ ေနာက္တ ဆင့္သို႔ သြားမည္။ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ ေသာ ကေလး ရိွသလို မတုံ႔ ျပန္သည့္ ကေလးလည္း ရိွပါ သည္။ တုံ႔ျပန္မႈ မေပး လွ်င္လည္း မေလာ ပါႏွင့္! ကေလး ကေတာ့ ဒါကို သိရိွ ပါသည္။ စိတ္အ ပန္းေျဖျပီး ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းေသာ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး တေန႔ကို ၂~၃ၾကိမ္၊ ၁လေက်ာ္ ေလာက္ကို စိတ္ရွည္ စြာျဖင့္ လုပ္ပါ။

၁) ကေလးက ကန္လွ်င္ ထိုေန ရာကို kick လို႔ ေျပာရင္း ရိုက္ပါ။

၁~၂ မိနစ္ ၾကာလွ်င္ ျပန္ကန္ လာေသာေၾကာင့္ တဖန္ ထိုေနရာ

ကို kick လို႔ ေျပာရင္း ရုိက္လိုက္ပါ။ အ့ဲလို လုပ္လုိက္လွ်င္ ျပန္ကန္

လာမည္။

၂) နံပါတ္ ၁ကို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ျပီးလွ်င္ ဒီတခါ ကေလး ကန္ေနက် ေနရာႏွင့္ မတူသည့္ ေနရာကုိ kick လို႔ေျပာရင္း ရိုက္... ထိုအခါ ကေလး ငယ္က မိခင္ ရုိက္လိုက္ သည့္ ေနရာကို ျပန္ကန္ လာမည္။ ဒါကို ၁~၂ ပတ္ၾကာ ထပ္ခါ ထပ္ခါ လုပ္လွ်င္ အေမ ရုိက္လိုက္သည့္ ေနရာႏွင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း အားျဖင့္ တူညီသည့္ ေနရာအား ျပန္ကန္ လာမည္။

၃) ဒီလိုမ်ိဳး အသားက် လာလွ်င္ kick,kick လို႔ေျပာ ရင္းႏွင့္ ဗိုက္ကို ေဖာင္းေဖာင္း ဆိုျပီး ၂ၾကိမ္ ရုိက္လိုက္ မည္။ ထိုအခါ ကေလးက ၂ၾကိမ္ ျပန္ကန္၍ အေျဖ ေပးလိမ့္မည္။ အေမက ရုိက္လိုက္ သည့္ အၾကိမ္ႏွင့္ တူညီသည့္ အၾကိမ္ အတိုင္း ျပန္ကန္ လာမည္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on